Tatry spájajú

 

TATRY SPÁJAJÚ

Vedúci partner: Žilinský samosprávny kraj
Partner projektu č. 1: Malopoľské vojvodstvo

Celkové oprávnené výdavky: 2 277 779,16 €
EFRR (85%): 1 936 129,28 €
Štátny rozpočet (10%) : 227 779,91 €
ŽSK (5%) : 113 889,97 € (spolufinancovanie)

V rámci slovenskej časti projektu sa bude realizovať rekonštrukcia a modernizácia 5,820 km cesty III/2311 medzi obcami Vitanová a Oravice, ktoré sú významným lyžiarskym a kúpeľným centrom oblasti, vrátane rekonštrukcie mosta ev. č. 2311 - 001 v obci Vitanová.
Harmonogram: 09/2019 – 09/2020.

Realizáciou projektu sa zabezpečí skvalitnenie regionálnych dopravných prepojení siete TEN-T cez hraničný prechod Suchá hora s dosahom do Zakopaného na PL strane a do kúpeľného a lyžiarskeho centra Oravice na slovenskej strane hranice.
Spoločným projektom sa na rekonštruovaných cestách dosiahnu parametre: min. 5,5 - 6 m pri nosnosti 115 KN (7,5 ton), a to na oboch stranách hranice vrátane mosta. Tým sa zjednotia technické parametre zabezpečujúce vjazd porovnateľných motorových vozidiel v celkom úseku rekonštruovaných ciest. V technickej dokumentácii sú navrhnuté opatrenia aj v oblasti bezpečnosti, ochrany klímy a protipovodňových opatrení. Každý partner zrealizuje navrhnuté technické riešenia na svojej strane hranice.

TATRY ŁĄCZĄ

Partner Wiodący: Samorządowy Kraj Żyliński
Partner projektu 1: Województwo małopolskie

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 2.277.779,16 EUR
EFRR (85%): 1936129,28 EUR
Budżet państwa (10%): 227 779,91 EUR
ŻKS (5%): 113.889,97 EUR (współfinansowanie)

W ramach słowackej cześci projektu zostanie przebudowanych i zmodernizowanych 5820 km drogi III / 2311 między miejscowościami Witanowa i Orawice, które są ważnymi ośrodkami narciarskimi i uzdrowiskowymi w tej okolicy, wliczając przebudowę mostu z nr.ewid. 2311 - 001 we wsi Witanowa.
Harmonogram: 09/2019 – 09/2020.

Realizacja projektu zapewni poprawę regionalnych połączeń transportowych sieci TEN-T przez przejście graniczne Sucha Góra Orawska do Zakopanego po polskiej stronie oraz do uzdrowiskowo-narciarskiego ośrodka Orawice po słowackiej stronie granicy.
Wspólny projekt osiągnie na przebudowanych drogach następujące parametry: min. 5,5 - 6 m przy nośności 115 KN (7,5 tony), po obu stronach granicy, łącznie z mostem. Ujednolici to parametry techniczne zapewniające wjazd porównywalnych pojazdów samochodowych na całym odcinku przebudowywanych dróg. W dokumentacji technicznej są również zaprojektowane środki zaradcze z zakresu bezpieczeństwa, ochrony klimatu i ochrony przeciwpowodziowej. Każdy partner zrealizuje zaprojektowane rozwiązania techniczne po swojej stronie granicy.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.08.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky