Riadenie projektov EÚ:

 

V rámci riadenia projektov jeho úlohou je metodicky usmerňovať a koordinovať ostatné odbory Žilinského samosprávneho kraja, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP) a Rozvojovú agentúru Žilinského samosprávneho kraja na základe systému riadenia. V rámci riadenia programov Európskej Únie OEPaRR spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave príslušných strategických a programových dokumentov, zastrešuje ich činnosti v regióne a vykonáva aj funkciu Správcu fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľská republika - Slovenská republika 2014 – 2020 a Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. V spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vykonáva aktivity Informačno-poradenského centra pre Európske Investičné a Štrukturálne Fondy.
V oblasti riadenia projektov ŽSK vykonáva OEPaRR hlavne tieto úlohy:

 

  • zabezpečuje koncepčnú, metodickú a koordinačnú činnosť súvisiacu s komplexným riadením čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov v rámci ŽSK a OvZP a zastupuje Žilinský samosprávny kraj pred jednotlivými Riadiacimi orgánmi/Sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacimi orgánmi vo vzťahu k riadeniu projektov pri čerpaní nenávratných finančných prostriedkov,
  • koordinuje prípravu projektových zámerov a následne žiadostí o NFP/grant v spolupráci s odborom, ktorého sa daná OvZP týka, v spolupráci s odborom investícií, spolupráci s odborom financií, v spolupráci s kanceláriou predsedu a v spolupráci s Rozvojovou agentúrou, resp. inou externou organizáciou, ktorá zodpovedá za písanie žiadosti o NFP,
  • pripravuje podklady pre finančné alokácie v rámci tvorby rozpočtu ŽSK (rezervy pre spolufinancovanie, pre financovanie a neoprávnené výdavky projektov) na jednotlivé roky a predkladá ich odboru financií,
  • úzko spolupracuje s odborom financií, investícií, právnym a verejného obstarávania a ostatnými odbormi,
  • zabezpečuje potrebné dokumenty a prílohy k žiadostiam o NFP,
  • vyhotovuje podklady pre podpis zmlúv (prípadne dodatkov) o nenávratný finančný príspevok,
  • zostavuje realizačné tímy pre jednotlivé projekty ŽSK (od začatia prípravy žiadosti o NFP až po podanie žiadosti o NFP),
  • koordinuje realizáciu jednotlivých aktivít projektu, ktoré zabezpečujú príslušní projektoví manažéri jednotlivých odborov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja alebo kontrahovaní dodávatelia vrátane publicity na projektovej úrovni,
  • koordinuje a kontroluje procesy súvisiace s predkladaním monitorovacích správ a žiadostí o platbu na jednotlivé riadiace orgány,
  • usmerňuje a koordinuje finančný manažment jednotlivých projektov (žiadosti o platbu, atď.), v rámci jednotlivých odborov samosprávneho kraja, resp. organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a za týmto účelom úzko spolupracuje s odborom financií, v rámci procesu úspešnej implementácie projektov úzko spolupracuje s odborom financií pri tvorbe rozpočtu samosprávneho kraja v súvislosti so zabezpečením zdrojov na financovanie, spolufinancovanie, na neoprávnené výdavky projektov a pri príprave podkladov pre čerpanie úveru, dohliada nad správnym fyzickým, administratívnym a finančným ukončením jednotlivých projektov, pre riadenie projektov využíva Centrálnu komunikačno-informačnú platformu (t.j. centrálne informatizovaného (on-line) systému komunikácie, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o projektovom a finančnom riadení, kontrolách, monitoringu a audite v rámci systému riadenia čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov) za účelom sledovania ich plnenia.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky