Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov

 

SK verzia:

Vedúci partner: Mesto Nowy Targ
Partner projektu č. 1: Obec Ludrová

Partner projektu č. 2 : Žilinský samosprávny kraj

Dňa 4.5.2017 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi Riadiacim orgánom ( Ministerstvo rozvoja a financií vo Varšave) a Gminou Mestom Nowy Targ ako vedúcim partnerom. 
Celkové oprávnené výdavky: 403 666,51 €
EFRR (85%): 343 116,53 €
Štátny rozpočet (10%) : 40 366,65 €

ŽSK (5%) : 20 183,33 € (spolufinancovanie)

  • V rámci realizácie projektu dôjde k obnove a rekonštrukcii železničky v areáli Múzea Liptovskej dediny v Pribyline, vodárenskej veže , Múzea tlače v meste Nowy Targ a vybudovanie Múzea ručnej výroby papiera v obci Ludrová. Realizáciou projektu sa vytvorí cesta technických objektov , na každej technickej pamiatke v správe partnerov budú informácie o všetkých technických pamiatkach v okolí.

__________________________________________________________________

PL wersja:

Śladami zabytków technicznych z Podhala na Liptów

Partner wiodący: Mesto Nowy Targ
Partner projektu nr 1: Gmina Ludrová
Partner projektu nr 2: Samorządowy Kraj Żyliński

W dniu 4.5.2017 r. podpisana została Umowa o przyznaniu dotacji finansowej pomiędzy Organem zarządzającym (Ministerstwo Rozwoju i Finansów w Warszawie) a Gminą – Miastem Nowy Targ jako partnerem wiodącym.

Łączne koszty kwalifikowane: 403 666,51 €
EFRR (85%): 343 116,53 €
Budżet państwa (10%) : 40 366,65 €

ŻKS (5%) : 20 183,33 € (współfinansowanie)

  • W ramach projektu odnowiona i zrekonstruowana zostanie kolej wąskotorowa w areale Muzeum wsi w Pribylinie, wieża ciśnień, Muzeum druku w mieście Nowy Targ oraz wybudowane zostanie Muzeum Ręcznej Produkcji Papieru w gminie Ludrová. W wyniku realizacji projektu stworzony zostanie szlak zabytków techniki, a na każdym zabytku techniki będących w zarządzie partnerów znajdować się będą informacje o wszystkich zabytkach techniki w okolicy 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky