PMZA GUIDE

PMZA Guide obsahuje údaje o najvýznamnejších kultúrnych pamiatkach a aktuálnych kultúrnych podujatiach v rámci slovensko-poľskom cezhraničnom regióne, t. j. Žilinského samosprávneho kraja a mesta Strumień a jeho okolia.

Aplikácia svojím používateľom umožňuje prehľadný prístup k informáciám o Budatínskom hrade a meste Strumień, ako aj zaujímavých lokalitách na Považí. Jednotlivé expozície hradu obsahujú audio sprievodcu v troch jazykoch: slovenskom, anglickom a poľskom. Expozície je možné uložiť do mobilného zariadenia a vychutnať si prehliadku bez potreby pripojenia k internetu.

Súčasťou aplikácie je kalendár podujatí, prehľad noviniek a mnoho iného.

Považské múzeum v Žiline je múzeom s regionálnou pôsobnosťou pre dokumentáciu histórie, etnológie a prírodovedy, metodickým centrom pre múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a celoslovensky špecializovaným múzeom pre oblasť drotárstva a dejín dopravy.

Poslaním Považského múzea je uchovávať, ošetrovať a sprístupňovať hmotné kultúrne dedičstvo, získavať a propagovať odborné poznatky z regiónu, z oblasti drotárstva a histórie dopravy.

Aplikácia bola zrealizovaná v rámci projektu s názvom „Budatín – Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa“, PLSK.01.01.00-SK-0025/16.

Aplikácia je dostupná zadarmo na stiahnutie v: