Informačno-poradenské centrum:

Žilinský samosprávny kraj vytvoril k 1. októbru 2016 Informačno-poradenské centrum v rámci Odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja. IPC poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci. Buduje databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, informuje podľa oblastí záujmu, pripravuje a organizuje informačné aktivity, semináre a školenia, vykonáva prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území Žilinského kraja. Viac informácií môžete nájsť na http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/informacno-poradenske-centrum-esif.html.