Fond Mikroprojektov SR – ČR:

 

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bíle Karpaty Zlín vykonáva správu fondu Mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Medzi hlavné aktivity patrí:

  • príprava a vyhlasovanie výziev pre oblasť fondu mikroprojektov programov cezhraničnej spolupráce
  • zabezpečenie školení, konzultácii a seminárov pre žiadateľov a prijímateľov;
  • sprostredkovanie informácií potenciálnym žiadateľom pri hľadaní zahraničných partnerov mikroprojektov;
  • formálne a technické posúdenie predložených žiadostí;
  • príprava zoraďovacích zoznamov projektov (ranking) k rozhodovaciemu procesu;
  • organizovanie zasadnutí Monitorovacieho podvýboru, Regionálneho výboru;
  • uzatváranie zmlúv s úspešnými žiadateľmi v rámci fondu mikroprojektov;
  • monitorovanie a kontrolu realizácie mikroprojektov;
  • zúčtovanie výdavkov mikroprojektov a prevod refundácií z prostriedkov EFRR a štátneho rozpočtu prijímateľom;
  • spolupráca s partnermi strešných projektov