Budatín-Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa

 

SK verzia:

Vedúci partner: Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“)

Partner projektu: Mesto Strumień
Oprávnené výdavky spoločného projektu: 1 136 377,55 €

Dofinancovanie spoločného projektu: 965 920,89 (85% - Európsky fond regionálneho rozvoja

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.01.01.00-SK-0025/16 bola uzatvorená medzi Ministerstvom rozvoja a financií Poľskej republiky a Žilinským samosprávnym krajom dňa 7.4.2017 v súlade s rozhodnutím monitorovacieho výboru v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (ďalej len „Programu“).

Slovenská časť projektu:

  • Celkové oprávnené výdavky: 870 336,61 €
  • Dofinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%): 739 786,12 €
  • Dofinancovanie zo Štátneho rozpočtu (10%): 87 033,66 €
  • Vklad slovenského partnera - ŽSK (5%) : 43 516,84 € (tzv. spolufinancovanie)

Realizácia projektu prispel k ochrane a efektívnemu a trvalému využitiu spoločného kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského cezhraničia. Cezhraničný poľsko–slovenský región, rovnako ako aj projektový partneri majú potenciál pre využitie spoločného dedičstva za účelom rozvoja spoločného regiónu. Obidvaja partneri sú vlastníkmi kultúrnych pamiatok cezhraničného významu, ktoré budú využívať na propagáciu kultúrneho dedičstva cezhraničia na základe vykonanej obnovy týchto pamiatok.
BUDATÍNSKY ZÁMOK patrí medzi vyhľadávané turistické pamiatky. Leží na kultúrno-poznávacej trase „Hradná cesta“ na sútoku riek Váh a Kysuce a vedú k nemu značené turistické trasy a cyklotrasy. Časť budov sa podarilo v priebehu rokov zrekonštruovať, HOSPODÁRSKA BUDOVA, ktorá je určená na prezentáciu fenoménu drotárstva, sa práve z tohto projektu zrekonštruovala až teraz. Výsledkom projektu je v rámci inovácie aj mobilná aplikácia určená na propagáciu spoločného kultúrneho dedičstva po oboch stranách hranice.
Gmina Strumień je vlastníkom kultúrnej pamiatky historickej RADNICE, ktorá je najstaršou radnicou v Sliezkom vojvodstve a má tiež potenciál na využitie kultúrneho dedičstva pre rozvoj a propagáciu turizmu. V rámci projektu bola okrem obnovy fasády RADNICE vytvorená multimediálna sála na propagáciu spoločného kultúrneho dedičstva po oboch stranách hranice. Na základe doterajších skúsenosti partneri zadefinovali nové možnosti ďalšej spolupráce v oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Zámocká záhrada, výsledok spolupráce oboch partnerov v minulom období stále dobre slúži na oddych domácim návštevníkom i turistom a hosťom z Poľska.
V rámci súčasnej spolupráce boli zrekonštruované a zmodernizované dve významné pamiatky spoločného poľsko-slovenského kultúrneho dedičstva. Predložený projekt bude prispievať svojimi aktivitami k naplneniu špecifického cieľa Programu, ktorým je zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Termín ukončenia investícií spoločného projektu: 30. september 2018., termín ukončenia všetkých aktivít projektu: 30 október 2018.

Mobilná aplikácia PMZA GUIDE obsahuje údaje o najvýznamnejších kultúrnych pamiatkach a aktuálnych kultúrnych podujatiach na poľsko-slovenskom pohraničí. Aplikácia bola zrealizovaná v rámci projektu s názvom „Budatín – Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa“, PLSK.01.01.00-SK-0025/16.
_________________________________________________________________
PL wersja:
Tytuɫ wspólnego projektu:

Budatín-Strumień: wspóLpraca na pograniczu – etap 2

Partner Wɫodący: Żyliński Kraj Samorządowy

Partner Projektu: Gmina Strumień

Wartość wspóɫnego projektu: 1 354 863,31 € 1 136 377,55 EUR

Wartość dofinansowania wspóɫnego Projektu: 1 151 633,79 € 965 920,89 EUR (85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-SK-0025/16 byɫa podpisana mędzy Ministerstwem Ro