Údržba a opravy cestnej siete


Údržba a opravy cestnej siete 

Údržbou a opravami sa rozumie súbor prác, ktorými sa cesty udržujú v prevádzkyschopnom a technicky vyhovujúcom stave za všetkých poveternostných podmienok.

Za účelom predĺženia doby životnosti (resp. prevádzkovej spôsobilosti) pozemných komunikácií majetkový správca ciest II. a III. triedy (Žilinský samosprávny kraj) vykonáva preventívnu pravidelnú údržbu prostredníctvom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) a jej závodov. Na túto pravidelnú údržbu nadväzujú opravy v dôsledku účinkov dopravy a starnutia konštrukcií a materiálov, ktorými sa predchádza vzniku závad v zjazdnosti. 

1. Letná údržba ciest a miestnych komunikácií 

V rámci bežnej a stavebnej údržby sa na cestnej sieti v ŽSK vykonávajú práce na povrchoch vozoviek, na cestnom telese, dopravnom značení, mostoch a ostatných objektoch, cestnej zeleni a práce súvisiace s povinnosťami správcu komunikácie (sčítanie dopravy, prehliadky ....) vo svojej majetkovej správe. 

Kladie sa dôraz na:
· sledovanie stavebno - technického stavu a prevádzkového stavu komunikácií, zabezpečovanie ich bežnej údržby, v prípade potreby celkovej rekonštrukcie, 
· zabezpečovanie čistenia, 
· zabezpečovanie stavebno-technického vybavenia ciest vo vlastníctve ŽSK podľa potrieb cestnej dopravy. 
Bežná a stavebná údržba je súbor stavebných prác zahrňujúci nasledovné činnosti :
· vyspravenie drobných závad krytu vozoviek a krajníc (vysprávky vozoviek, zalievanie trhlín, údržba štrkových vozoviek a krajníc), 
· údržba bezpečnostného zariadenia a vybavenia (je súčasťou bežnej údržby v rozsahu čistenia, náterov - vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia a narovnávania zvislého dopravného značenia, zábradlí, zvodidiel, svetelnej signalizácie, odrazových zrkadiel smerových stĺpikov, ochrana pred koróziou kovových častí), 
· údržba cestného telesa - odvodňovacích zariadení (úprava priekop, rigolov, svahov ) v rozsahu vyčistenia, prehĺbenia, spevnenia, údržba priepustov, trativodov a cestnej kanalizácie v rozsahu vyčistenia mreží uličných vpustov, záchytných košov a výšková úprava rámov šachiet a vpustov, pokiaľ nie je vyvolaná zmenou nivelety vozovky v súvislom úseku ), 
· údržba mostných objektov, 
· ošetrovanie cestnej zelene (orezávanie vetiev stromov a kríkov, ktoré obmedzujú prejazdný profil, zakrývajú dopravné značky a obmedzujú prehľadnosť v oblúkoch a križovatkách, kosenie trávnatého porastu, dopĺňanie cestného stromovia - nová výsadba cestnej zelene. 
Súčasťou bežnej údržby je čistenie komunikácií. Čistenie je súbor prác /zametanie, umývanie, odstraňovanie, blata, odpadkov a iných nečistôt /, ktorými sa z telesa komunikácie odstraňujú nežiadúce hmoty - nečistoty zhoršujúce stav komunikácie z hľadiska bezpečnosti premávky /zjazdnosť, schodnosť/ a hygieny. 

Riadne čistenie komunikácií je pravidelné čistenie prieťahov komunikácií vrátane ich súčastí. Predovšetkým ide o čistenie vozovky, krajnice, odvodňovacieho zariadenia, zvislého dopr. značenia, bezpečnostného zariadenia a vybavenia. 

Postupy a spôsoby zabezpečenia opráv a údržby komunikácií. 

Hlavnými podkladmi pre zabezpečenie postupu opráv a údržby komunikácií sú hlavne :
· riadna evidencia stavu obhospodarovanej siete, resp. úplne a komplexne spracovaný pasport ciest, 
· dodržiavanie predpísaného, resp. stanoveného počtu príslušných prehliadok, 
· včasná identifikácia príčin porúch zahrňujúcich nepriaznivý stav, 
· voľba správneho technologického postupu. 

Prehliadky ciest sú jedným z najdôležitejších spôsobov zabezpečenia výkonu údržby a opráv komunikácií, pričom ich v sústave prehliadok rozoznávame nasledovne:
· bežné, 
· hlavné, 
. mimoriadne 

Prehliadky ciest zabezpečujú vždy správcovia príslušných komunikácií. 

2. Zimná údržba ciest a miestnych komunikácií.

Zimná údržba na cestách a miestnych komunikáciách je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečujú zjazdnosť a schodnosť v zimnom období t.j. zmierňovanie závad v zjazdnosti a v schodnosti spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami. 

Zimnú údržbu vykonávajú správcovia ciest organizácie poverené zabezpečovaním zimnej údržby, čím zmierňujú následky klimatických a poveternostných vplyvov zimného obdobia na komunikáciách a zabezpečujú ich zjazdnosť. 

Technológia zimnej údržby

Zabezpečovanie zjazdnosti a schodnosti komunikácií v zimnom období zahrňuje:
· preventívnu ochranu komunikácií 
· odstraňovanie náľadia alebo znižovanie šmykľavosti 
· odstraňovanie snehu 
S ohľadom na súčasné technologické možnosti zabezpečovania zjazdnosti rozlišujeme:
preventívnu ochranu komunikácií pred vznikom poľadovice: 

- vykonáva sa len na základe nariadenia štábov zimnej údržby a to mimoriadnych prípadoch, keď hrozí nebezpečie oneskoreného zásahu (predpokladá sa tvorenie poľadovice). 

Na preventívny zásah sa hodia v zásade všetky druhy chemikálií, ktoré sa používajú na posyp a to v kryštalickej forme ako aj vo forme roztokov;
· zdrsňovanie poľadovice a premávkou utlačených snehových vrstiev: 
- poľadovica alebo utlačený sneh sa môžu zdrsňovať inertnými materiálmi, t.j. pieskom, škvárou a kamennou drvou; druh materiálov sa volí s prihliadnutím na hospodárnosť a technické podmienky posypu; 
· odstraňovanie poľadovice a snehových vrstiev chemicky: 
- chemickými rozmrazovacími prostriedkami možno účinne a rýchlo odstraňovať tenké vrstvy poľadovice a sneh až do hrúbky vrstvy maximálne 3 cm; 
· ochrana vozoviek pred vznikom závejov: 
- na ochranu vozoviek pred vznikom závejov sa používajú trvalé snehové zábrany; 
· odstraňovanie snehu mechanicky: 
- odstraňovanie snehu mechanicky sa vykonáva pluhovaním a frézovaním. 
Zimná údržba na cestách a miestnych komunikáciách je riadená schválenými operačnými plánmi zimnej údržby príslušných majetkových správcov ciest.