Strategické hlukové mapy

V zmysle Smernice 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku, zákona NR SR č. 2/2005 Z. z., zákona NR SR č. 272/1994 Z. z.,boli spracované strategické hlukové mapy (SHM) pre väčšie pozemné komunikácie II. a III. triedy vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. 

SHM vypracované pre rok 2016, ako III. etapa posudzovania, ukazujú akustickú situáciu v sledovanom území pre komunikácie, resp. ich úseky, ktoré majú viac ako 3 000 000 prejazdov motorových vozidiel za rok. Pre dané komunikácie sa SHM spracovávajú každých päť rokov, a tak sa sleduje vývoj akustickej situácie v rámci celej EU.

Hluková mapa prezentuje údaje o hlukovej situácii s použitím hlukového indikátora, ktorý sleduje zaťaženie územia v okolí týchto komunikácií a tiež ukazuje prekročenie akejkoľvek príslušnej platnej medznej hodnoty. Z týchto máp sa analyzuje aj počet zaťažených osôb v jednotlivých hlukových pásmach. V rámci jednotlivých členských štátov EU boli zavedené spoločné hlukové indikátory Lden pre posúdenie celkovej miery obťažovania hlukom a Lnight pre posúdenie rušenia spánku. Uvádza sa počet bytov, škôl, nemocníc a počet ľudí, ktorí sú v posudzovanej oblasti vystavení hluku opísanému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov. Využíva sa ako podklad pre strategické plánovanie, ako zdroj informácií pre verejnosť, na vypracovanie akčných plánov pre prevenciu a redukciu environmentálneho hluku.

Grafické výstupy strategických hlukových máp a konfliktných plánov

Cesta

Zobrazenie pre hlukový indikátor Ldvn

Zobrazenie pre hlukový indikátor Lnoc

Okres

Úsek

II/487

SHM
Konfliktný plán

SHM
Konfliktný plán

Čadca

91110, 91117, 91121, 91122

II/507

SHM
Konfliktný plán

SHM
Konfliktný plán

Žilina

92281

II/583

SHM
Konfliktný plán

SHM
Konfliktný plán

Žilina

93510

II/584

SHM
Konfliktný plán

SHM
Konfliktný plán

L. Mikuláš

92971, 92972

III/2084

SHM
Konfliktný plán

SHM
Konfliktný plán

Žilina

93491

III/2052

SHM
Konfliktný plán

SHM
Konfliktný plán

KNM

93521

III/2099

SHM
Konfliktný plán

SHM
Konfliktný plán

Žilina

93481

III/2137

SHM
Konfliktný plán

SHM
Konfliktný plán

Martin

95001

III/2246

SHM
Konfliktný plán

SHM
Konfliktný plán

D. Kubín

90742