Sieť pozemných komunikácií

Cestná sieť - charakteristika a rozdelenie

cesty pre motorové vozidlá, cesty I., II.,III., triedy, miestne a účelové komunikácie podľa zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, STN 73 6100

Podľa charakteru premávky sa cestné komunikácie delia na:

 • diaľnice,
 • rýchlostné cesty,
 • cesty I. triedy,
 • cesty II. triedy,
 • cesty III. triedy,


Zdroj: Slovenská správa ciest

Podľa dopravného významu sa cestné komunikácie delia na:

 • cesty s neobmedzeným prístupom (C),
 • cestné komunikácie s obmedzeným prístupom:
  - diaľnice (D),
  - rýchlostné cesty (R)
Základné údaje o žilinskom kraji
rozloha územia (km2) 6 788
obyvateľstvo 695 874
krajské mesto Žilina
Cestná sieť (km)
Základné údaje o cestnej sieti Žilinského kraja
diaľnice 66,803
diaľničné privádzače 2,554
dĺžka ciest 1 958,983
cesty I. triedy 511,955
cesty II. triedy 326,208
cesty III. triedy 1 120,820
dĺžka ciest a diaľnic 2 028,340
cesty pre motorové vozidlá 0
medzinárodné cesty "E" (uvažované peáže) 292,553
medzinárodné trasy "TEM" 215,029
koridory "TINA" 235,528
Hustota cestnej siete
km/tis. km2 0,299
km/tis. obyvateľov 2,915
Plocha: Diaľnice a diaľničné privádzače (m2) 1 597 968
Cesty I. triedy 5 184 354
Cesty II. triedy 2 547 082
Cesty III. triedy 7 211 279
Cesty spolu 14 942 715
Diaľnice a cesty spolu 16 540 683

Údaje o cestách a diaľniciach v správe štátu sú z evidencie CESTNEJ DATABANKY, SLOVENSKEJ SPRÁVY CIEST, so stavom siete cestných komunikácií k 01.01.2004.

Údaje o rozlohe územia a počte obyvateľov sú z WEB stránky Štatistického úradu Slovenskej republiky, stav v roku 2001.

Kraj - štatistika ŠPZ - mapy Okresy - štatistika
Žilinský kraj/VÚC BY Bytča
CA Čadca
DK Dolný Kubín
KNM Kysucké Nové Mesto
LM Liptovský Mikuláš
MT Martin
NO Námestovo
RK Ružomberok
TR Turčianske Teplice
TS Trstená
ZA Žilina
Žilinský kraj/VÚC

Medzinárodné "E" cesty na Slovensku

Diaľnica (D)

Cestná komunikácia na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením, vyhradená na premávku motorových vozidiel s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu; jej križovanie a križovatky s ostatnými komunikáciami sú len mimoúrovňové.

Plánované diaľnice podľa nového projektu výstavby diaľníc a rýchlostných ciest

číslo popis dĺžka (km)
D1 Bratislava (Petržalka - križovatka s D2) - Trnava - Trenčín - Žilina - Prešov - Košice - Zahor, hranica s Ukrajinou 517,0
D2 hranica s Českom, Kúty - Malacky - Bratislava - Rusovce, hranica s Maďarskom 80,0
D3 Žilina (križovatka s D1) - Kysúcke Nové Mesto - Čadca - Skalité, hranica s Poľskom 59,0
D4 hranica s Rakúskom , Jarovce - križovatka s D2 (v budúcnosti obchvat Bratislavy v celkovej dĺžke 33,0 km) 3,0

Plánované rýchlostné cesty podľa nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest

číslo popis dĺžka (km)
R1 Trnava križovatka s D1 - Sereď - Nitra - Žarnovica - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica 161,0
R2 hranica s Českom , Drietoma - Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava – Košice 349,0
R3 hranica s Maďarskom - Šahy - Krupina - Zvolen - Žiar nad Hronom - Turčianke Teplice - Martin - Kraľovany - Dolný Kubín - Trstena, hranica s Poľskom (alternatívna trasa Zvolen - Banská Bystrica - Uľanka - Turčianske Teplice) 234,0
R4 hranica s Maďarskom, Milhošť - Košice obchvat D1 - Prešov - Svidník - Vyšný Komárnik, hranica s Poľskom 108,0
R5 hranica s Českom, Svrčinovec- križovatka s D3 3,0
R6 hranica s Českom, Lysá nad Makytou – Púchov 19,0
874,0

Rýchlostná cesta (R)

Cesta pre motorové vozidlá – podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách označená zvislou dopravnou značkou D32a a D32b.
Cesta s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami.

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku

Privádzač

cestná komunikácia s obmedzeným prístupom umožňujúca prepojenie diaľnice alebo rýchlostnej cesty s cestou alebo miestnou komunikáciou dopravnej alebo dopravno-obslužnej funkcie.

Cesta (C)

cestná komunikácia určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením.

Cesta I. triedy

cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom.

Cesta II. triedy

cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom.

Cesta III. triedy

cesta, ktorá má spravidla miestny význam a označuje sa štvormiestnym alebo päťmiestnym číslom, podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy.

Miestna komunikácia (MK)

pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru alebo vytvára dopravné spojenie v jeho záujmovom území; podľa urbanisticko – dopravnej funkcie sa miestne komunikácie triedia na:

 • rýchlostné
 • zberné
 • obslužné
 • nemotoristické

Účelová komunikácia

pozemná komunikácia umožňujúca dopravné spojenie výrobného závodu, uzavretých priestorov, osamelých objektov a pod. so sieťou pozemných komunikácií, napr. aj poľné a lesné cesty alebo vytvárajúca dopravné spojenie vnútri uzavretých priestorov a objektov; účelové komunikácie sa členia na:

 • verejné
 • neverejné
 • čiastočne neprístupné verejnej premávke

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky