Právne predpisy

 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR c. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave
  - zrušený od 1.3. 2012 zákonom 56/2012 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR c. 363/1996 Z. z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave
  - zrušená od 1.3. 2012 zákonom 56/2012 Z.z.
 • Zákon NR SR č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektroých zákonov
 • Zákon NR SR č. 514/2009 o doprave na dráhach
 • Zákon č. 8/2009 Z.z. NR SR o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č. 9/2009 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. NR SR o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
 • Zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmen a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky