Informácie o schválených cestovných poriadkoch inými samosprávnymi krajmi a Ministerstvom DVaRR (doručené odboru dopravy ŽSK)