Mostné objekty

Mostný objekt (MO) je súčasť jedného alebo viac komunikácií, nahradzujúci jej zemné teleso (zemné telesá) v mieste kde je potrebné prekonať prírodnú alebo umelú prekážku premostením.
Podľa druhu premostenia sa MO, poprípade časti MO delia na:

 • mosty,
 • priepusty,
 • lávky.

MOST je MO, poprípade jeho časť, s kolmou svetlosťou aspoň jedného mostného otvoru rovnú najmenej 2,01 m, ktorý slúži k prevedeniu dopravných ciest, vodných korýt a potrubných komunikácií alebo len k stavebno-montážnym účelom.
PRIEPUST je MO, poprípade jeho časť, s kolmou svetlosťou mostného otvoru rovnú do 2,00 m.
LÁVKA je MO, poprípade jeho časť slúžiaca chodcom, alebo súčasť mostu slúžiaceho k revíznym a iným účelom.

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI (SHM)

SHM predstavuje súbor vzájomne súvisiacich činností:

 • zber a aktualizácia údajov (mostný zošit/mostný list, údaje CDB),
 • prehliadková činnosť BPM, HPM, MPM, KPM),
 • označovanie porúch a aktualizácia údajov v CDB,
 • zostavenie poradia mostov podľa naliehavosti do opráv, rekonštrukcií a prestavieb a následne ich príprava a realizácia.

Tieto činnosti majú zabezpečiť splnenie požiadaviek, ktoré sa na mosty kladú. Úlohou systému je nájsť optimálne varianty jednotlivých súvisiacich činností a to predovšetkým z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti.
Úlohou správcu je zabezpečenie požadovanej prevádzkyschopnosti a životnosti mostov a minimalizácia negatívnych dopadov na životné prostredie.

EVIDENCIA MOSTOV

V evidencii mostov sa vedú údaje o všetkých trvalých a dočasných mostoch na pozemnej komunikácií. Súčasťou evidencie mostov sú:

 1. zoznamy mostov,
 2. mostné zošity (mostné listy),
 3. centrálna/ústredná evidencia mostov,
 4. mostný archív.
a. Zoznam mostov

V ústrednej/centrálnej evidencii sú zoznamy mostov súčasťou evidencie objektov na pozemnej komunikácií. Evidencia je vedená prostredníctvom webovej aplikácie Informačný systém modelu cestnej siete (IS MCS). Zoznamy mostov sa aktualizujú a doplňujú tak, aby vždy súhlasili so skutočným stavom. Za úplnosť a správnosť zoznamu mostov zodpovedá ich vlastník, alebo ním poverený správca.

b. Mostné zošity (mostné listy)

Mostné zošity sa vypracúvajú pre každý novovybudovaný, alebo zrekonštruovaný most na pozemných komunikáciách. Mostný zošit sa vypracováva podľa TP 12/2013.

c. Centrálna/ústredná evidencia mostov
 • číselné označenie MO

Všetky mosty sa označujú identifikačným číslom, ktoré prideľuje centrálna/ústredná evidencia mostov. Okrem identifikačného čísla môže správca (vlastník) označiť most aj vlastným „správcovským“ číslom. Tieto čísla sa uvádzajú vo všetkých evidenčných materiáloch.

 • evidencia mostov v uzlovom lokalizačnom systéme

Pri evidencii mostov a ostatných objektov v centrálnej/ústrednej evidencii mostov sa uplatňuje uzlový lokalizačný systém (ULS) a systém GPS. Pri lokalizácii mosta v ULS sa určí počiatočný a koncový uzol úseku, v ktorom sa objekt nachádza. Určí sa vzdialenosť začiatku a konca mosta od počiatočného uzla (staničenie mostných záverov).

 • evidencia údajov

Centrálna/ústredná evidencia mostov obsahuje vybrané evidenčné údaje z mostného zošita. Sú to nasledujúce skupiny údajov:

 • hlavné údaje pre mosty,
 • údaje základného dielu a to:
  • hlavné údaje mosta a dilatačných celkov,
  • realizačné údaje,
  • rozmery a priestorové usporiadanie mosta,
  • zaťažiteľnosť a stavebno-technický stav mosta a jeho jednotlivých dilatačných celkov,
  • cena mosta,
  • schémy mosta a jeho častí.
d. Mostný archív

Pre každý most na diaľnici, rýchlostnej ceste, ceste a miestnej komunikácií príslušný vlastník, alebo ním poverený správca založí archívnu zložku, ktorá sa označí identifikačným číslom a názvom príslušného mosta. Odporúča sa uviesť aj správcovské číslo mosta. Uloženie archívu a manipulácia s ním musí byť taká, aby jeho obsah bol dostatočne chránený. Na každom doklade, ktorý sa založí do archívnej zložky sa musí vyznačiť dátum založenia.

DOHLIADACIA ČINNOSŤ

Úlohou prehliadok a diagnostiky je predovšetkým získavanie informácií o stavebno-technickom stave mosta. Dôležitosť tejto činnosti vyplýva z poznania, že na jej základe sa prijímajú rozhodnutia o údržbe, oprave a rekonštrukcii mostov a tiež rozhodnutia o uzávierkach mosta, či obmedzeniach premávky.

Prehliadky mostov

Prehliadky mostov predstavujú kontrolnú činnosť, ktorej úlohou je získavať informácie o stavebno-technickom stave mosta. Získané informácie z prehliadok sa vyhodnocujú z hľadiska zaťažiteľnosti, prevádzkyschopnosti a životnosti mosta.
Vykonávajú sa prehliadky:

 1. bežné,
 2. hlavné,
 3. mimoriadne,
 4. kontrolné.
a. BEŽNÉ PREHLIADKY

V rámci bežných prehliadok sa zabezpečuje pravidelný kontakt správcu s každým mostným objektom. Výkon bežnej prehliadky zabezpečuje správca mosta minimálne jeden krát ročne (na jar).

b. HLAVNÉ PREHLIADKY

Hlavné prehliadky sú najvyššou formou odbornej revízie na zistenie aktuálneho kvalitatívneho stavu mosta (tabuľka 1).

Tab. 1: Klasifikácia stavebno-technického stavu (STS)
Stupeň Stav
I. Bezchybový
II. Veľmi dobrý
III. Dobrý
IV. Uspokojivý
V. Zlý
VI. Veľmi zlý
VII. Havarijný
c. MIMORIADNE PREHLIADKY

Mimoriadne prehliadky mostov zabezpečuje príslušný vlastník alebo ním poverený správca, prípadne dodávateľsky oprávnená externá organizácia za účelom zistenia okamžitého kvalitatívneho stavu mosta alebo jeho časti.

d. KONTROLNÉ PREHLIADKY

Predmetom tejto kontroly je odborná prehliadka stavebného stavu všetkých, alebo vybraných prístupných častí mosta. Zároveň táto prehliadka slúži ku kontrole úplnosti a správnosti údajov z bežných, hlavných alebo mimoriadnych prehliadok a plnení opatrení z nich vyplývajúcich, vrátane kontroly kvality vykonávania údržbových prác.

STAV MO V RÁMCI ŽSK

Podľa CDB má SC ŽSK v správe 786 mostných objektov (MO) (tabuľka 2), z toho 178 MO na cestách II. triedy a 608 MO na cestách III. triedy. Pričom počet evidovaných ML je 803 MO (viď. tabuľka č. 3).
Tab. 2: Počet mostov podľa STS v správe SC ŽSK

STS Horné Považie Kysuce Orava Liptov Turiec Σ
II. tr. III. tr. II. tr. III. tr. II. tr. III. tr. II. tr. III. tr. II. tr. III. tr.
I. 1 5 0 1 2 7 1 2 0 4 23
II. 1 3 3 4 1 7 4 21 2 9 55
III. 16 33 12 22 22 56 7 38 3 41 250
IV. 13 60 14 57 19 33 12 40 4 33 285
V. 10 23 4 22 4 16 3 18 4 10 114
VI. 3 7 8 3 2 8 3 21 0 4 59
VII. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 44 131 41 109 50 127 30 140 13 101 786


Tab. 3: Počet evidovaných ML

Závod

II.trieda

III.trieda

Spolu

Horné Považie

II. trieda

50**

181

III. trieda

131

Kysuce

II. trieda

52*

161

III. trieda

109

 

Orava

II. trieda

50

177

III. trieda

127

 

Liptov

II. trieda

30

170

III. trieda

140

 

Turiec

II. trieda

13

114

III. trieda

101

 

Σ

   

806


*)Pripočítané ML na komunikácií 520A – v správe: štát (11 MO)
**)Pripočítané ML na komunikácií 583A – v správe Žilina Invest (6 MO)

Portál cestnej databanky Slovenskej správy ciest

Informácie o mostných objektoch nielen Žilinského kraja je možné nájsť na Portáli cestnej databanky Slovenskej správy ciest, kde si bežný používateľ zvolí na ľavej lište položku "Cestné objekty". Hľadaný MO je možné hľadať priamo prezeraním mapy alebo zadaním textového dopytu (napr. obec, číslo cesty, ...) do kolónky "hľadať".

 

 


Po nájdení hľadaného mostného objektu, po priblížení sa kurzorom, je možné získať detailné informácie o ňom.