Regionálny rozvoj

 • zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť súvisiacu s komplexným regionálnym  rozvojom na úrovni samosprávneho kraja,
 • navrhuje základné priority rozvoja kraja v oblastiach, ktoré je nevyhnutné podporovať s ohľadom na vyváženosť rozvoja samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného v zmysle zákona 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a vypracovanie Akčného plánu Úradu Žilinského samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje priebežný monitoring plnenia, priebežné hodnotenie a aktualizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku,
 • vedie elektronickú databázu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, ktoré sa nachádzajú na území kraja
 • zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja inovácií, inovačného potenciálu kraja a podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít a za týmto účelom spolupracuje s partnermi v území,
 • zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja ľudských zdrojov na území kraja prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít a za týmto účelom spolupracuje s partnermi v území
 • zabezpečuje aktívnu podporu rozvoja vidieka kraja prostredníctvom iniciovania a realizácie aktivít a za týmto účelom spolupracuje s partnermi v území
 • zabezpečuje kontakty a spolupracuje s miestnou samosprávou, univerzitami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi v území s cieľom  minimalizovať disparity rozvoja v území kraja a dosiahnutia sociálno – ekonomického rozvoja
 • zabezpečuje kontakty a spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave dokumentov týkajúcich s regionálneho rozvoja a za tým účelom spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správa a ostatnými sociálno – ekonomickými partnermi pôsobiacimi v území
 • iniciuje a zabezpečuje realizáciu odborných podujatí (seminárov, workshopov, konferencií) zameraných na problematiku regionálneho rozvoja
 • zabezpečuje kontakty a spoluprácu so samosprávnymi krajmi za účelom výmeny skúseností a koordinácie samosprávnych krajov v oblasti regionálneho rozvoja

Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky