Príprava koncepcie Na1Vlne 2021+

Sekcia pre mládež ŽSK chce vytvoriť dokument, ktorý bude zrozumiteľný mladým ľuďom a na základe ktorého sa budú v celom kraji rozvíjať konkrétne programy a aktivity pre mladých ľudí, ktoré im budú prinášať osobný, profesijný a morálny rozvoj. Konkrétne programy a aktivity budú obsiahnuté v akčných plánoch na každý rok a budú vychádzať z definovaných potrieb mladých ľudí.

Sekcia pre mládež ŽSK si uvedomuje, že mládež v kraji nie je jednoliata skupina. Jej snahou je preto vytvoriť koncepciu, ktorá bude reflektovať potreby jednotlivých skupín mladých ľudí – bez ohľadu na bydlisko, rodinné zázemie, etnický pôvod, zdravotný stav alebo vierovyznanie. Sociálna inklúzia je nosnou témou, ktorá prepája všetky ďalšie témy koncepcie.

Pri tvorbe koncepcie reflektuje sekcia pre mládež ŽSK aj národné a európske stratégie rozvoja práce s mládežou. Na národnej úrovni hovoríme o  Koncepcii rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 a na európskej o Stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027. Tá sa snaží riešiť súčasné aj nadchádzajúce výzvy, ktorým čelia mladí ľudia po celej Európe. Stratégia definuje 11 Európskych cieľov v oblasti mládeže, ktoré predstavujú pre Európu víziu, s cieľom umožniť mladým ľuďom realizovať ich úplný potenciál. Ciele stanovujú medziodvetvové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazujú na to, ktoré výzvy treba riešiť. Náležitú pozornosť venuje zapájaniu mladých ľudí, ich spájaniu a posilňovaniu ich postavenia.

Účasť samotných mladých ľudí na dialógu s predstaviteľmi verejného života je dôležitým prvkom pri tvorbe regionálnej politiky a strategických dokumentov zameranej na mládež. Obojstranná výmena informácií medzi mladými ľuďmi a predstaviteľmi regionálnej politiky- vzájomné stretávanie sa medzi vybranými mladými ľuďmi a vedením kraja, je nevyhnutnou súčasťou uvedomenia si skutočných potrieb mladých ľudí. Je dôležité, aby mladí ľudia v kraji mali pocit, že ich potreby sú zo strany kraja vypočuté - že je s nimi kraj na jednej vlne. Úvodné stretnutie k tvorbe koncepcie za účasti relevantných partnerov v oblasti práce s mládežou a predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej prebehne online 14.10.2020 Zamestnanci sekcie pre mládež sa zúčastnili akreditovaného vzdelávania v oblasti analýzy stavu a potrieb v oblasti práce s mládežou a získali osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou. 

Všetky podrobné infromácie o príprave koncepcie nájdeš na: www.na1vlne.sk 

Alebo nás sleduj #sekciapremladezzsk

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.10.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky