Poslanie

Vo februári 2020 vznikla v Rozvojovej agentúre ŽSK, popri Sekcii regionálneho rozvoja, aj Sekcia pre mládež ako výsledok záujmu rozvíjať prácu s mládežou z pozície VÚC a tiež zákonnej povinnosti VÚC, plynúcej zo zákona Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, podľa ktorého VÚC na úseku starostlivosti o mládež vypracúva a uskutočňuje koncepciu rozvoja práce s mládežou, vyhodnocuje jej plnenie a v súlade s ňou:

 • podieľa sa na získavaní a analýze informácií o mládeži vo svojej pôsobnosti,
 • podporuje organizovanie práce s mládežou,
 • podporuje činnosť zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, mládeže z najmenej rozvinutých okresov a mládeže znevýhodnenej iným spôsobom,
 • ustanovuje koordinátora práce s mládežou,
 • zabezpečuje prevádzkovanie výchovno-vzdelávacích zariadení a stará sa o ich účelné využívanie,
 • kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo svojho rozpočtu na prácu s mládežou,
 • spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2
 • podieľa sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládežou,
 • zabezpečuje aktivity v oblasti práce s mládežou prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu vyššieho územného celku,
 • podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby,
 • podporuje spoluúčasť mládeže. a okrem rozvoja dobrovoľníctva sa venuje aj iným témam. 

Žilinský samosprávny kraj poveril napĺňaním jednotlivých bodov sekciu pre mládež RA ŽSK (v niektorých bodoch v spolupráci s odborom školstva a športu ŽSK).

Hlavnou úlohou sekcie pre mládež ŽSK na najbližšie obdobie je vytvoriť koncepciu rozvoja práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2021-2028. Cieľom je vytvoriť strategický dokument, ktorý bude pripravený na základe analýzy skutočného stavu a potrieb mladých ľudí v kraji samotným zapojením mladých ľudí, účasťou na fokusových skupinách, dotazníkovým zisťovaním a intenzívnou spoluprácou s organizáciami v oblasti práce s mládežou, ktoré sa tiež budú na  tvorbe koncepcie priamo podieľať.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.10.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky