Aktivity

Sekcia pre mládež sa hneď od svojho vzniku začala stretávať s inými relevantnými partnermi v oblasti práce s mládežou v kraji, sieťovať ich a zúčastňovať sa na ich, už fungujúcich projektoch. V spolupráci s nimi, tvorí nové programy, najmä v oblasti neformálneho vzdelávania a dobrovoľníctva a sociálnej inklúzie.

Na1Vlne 
Aká bude budúcnosť mladých ľudí v našom kraji? Záleží aj na tebe! 
Pozývame všetkých mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji zapojiť sa do tvorby strategického dokumentu: Koncepcia rozvoja práce s mládežou v ŽSK. Koncepcia rozvoja mládeže v Žilinskom samosprávnom kraji nesie základ smerovania rozvoja mládežníckej politiky v našom kraji. 
Pomôž nám zmapovať nové príležitosti. Chceme počuť tvoj názor.

Pomáhali sme nemocniciam

Počas  prvej vlny ochorenia COVID-19 sekcia administrovala a koordinovala dobrovoľnícke príležitosti v kraji pre (nielen) mladých ľudí. Sekcia vyhľadávala a koordinovala dobrovoľníkov pre  sociálny odbor a odbor zdravotníctva ŽSK a tiež pre externé organizácie- Diecéznu Charitu v Žiline alebo pre Spoločenstvo pomáhajúce osobám s autizmom (SPOSU Kysuce).

 

Vyčistime spolu kraj

Naštartovali sme  aj vlastné dobrovoľnícke aktivity. Veľmi úspešnou bola kampaň Vyčistime spolu kraj, v ktorej sme vyzývali ľudí, aby vyčistili svoje okolie od odpadkov. Sekcia im poslala balíček ochranných pomôcok a darčekových predmetov kraja.

Pošta seniorom

Úspech mala aj Pošta seniorom, iniciatíva, ktorá vznikla súbežne s telefonickou linkou pre seniorov ako reakcia na zákaz návštev v centrách a domovoch sociálnych služieb. Dobrovoľníci rôzneho veku aspoň raz mesačne zasielajú list klientom v sociálnych zariadeniach, pre ktorých je list príjemným spestrením každodennej rutiny.

Projekt Dobrovoľníctvo v regiónoch

Sekcia pre mládež hneď na jar iniciovala intenzívnu spoluprácu so Žilinským  dobrovoľníckym centrom a inými organizáciami, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo v Žilinskom kraji. Výsledkom je účasť na projekte Dobrovoľníctvo v regiónoch,  spolu s organizáciami SYTEV, OZ VIAC, Komunitná nadácia Liptov a s neformálnou skupinou Upracme si Martin,  ktorý bol finančne podporený Iuventou. Jeho cieľom je rozvíjať dobrovoľníctvo v každom regióne Žilinského kraja.

Vydávanie dobrovoľníckych novín

Sekcia tiež vydala, spolu so Žilinským dobrovoľníckym centrom, prvé číslo DOBRO novín, ktoré informuje čitateľov o organizáciách, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo, aktuálnych dobrovoľníckych ponukách a tiež o vzdelávaní v oblasti dobrovoľníctva.

Týždeň dobrovoľníctva

Počas Týždňa dobrovoľníctva v septembri zorganizovala sekcia pre mládež ŽSK 9 dobrovoľníckych aktivít, do ktorých sa zapojilo 50 dobrovoľníčok a dobrovoľníkov. Osem aktivít prebehlo v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: v historickej lesnej úvraťovej železnici Vychylovka, v Turčianskej knižnici v Martine, v Kysuckej knižnici v Čadci, v Centre sociálnych služieb v Turí, v Nadácii ŽSK v Žiline, v Domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne, v Považskej galérii umenia v Žiline. Jedna aktivita prebehla v SPOSA Kysuce, v spoločnosti na pomoc chorých s autizmom. Veľmi nás teší zapojenie sa županky Eriky Jurinovej, konkrétne do úpravy areálu pri kaplnke v Centre sociálnych služieb v Turí, čím motivovala aj zamestnancov úradu ŽSK. Do Týždňa dobrovoľníctva sa ich celkovo pridalo až 30. Zapojili sa aj všetky zamestnankyne a zamestnanec Rozvojovej agentúry ŽSK. Týždňa dobrovoľníctva sa zúčastnilo tiež 14 dobrovoľníčok naprieč všetkými vekovými kategóriami a regiónmi kraja zo širokej verejnosti.  

Srdce na dlani

Sekcia pre mládež bude tiež spoluorganizovať, so Žilinským dobrovoľníckym centrom, každoročné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani, ktoré sa bude konať v decembri. Osobitne tiež oceníme dobrovoľníkov zapojených do boja proti korone.

Vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva

Sekcia sa tiež v oblasti dobrovoľníctva vzdeláva. Absolvovali sme akreditovaný kurz Service Learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu, organizovaný Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Service learning je metóda, prostredníctvom ktorej sa mladí ľudia učia a rozvíjajú cez aktívnu participáciu v premyslene organizovanej dobrovoľníckej skúsenosti, ktorá  reaguje na aktuálne potreby komunity,  je koordinovaná v spolupráci školy a komunity, umožňuje mladým ľuďom využiť novonadobudnuté akademické vedomosti a zručnosti v reálnych životných situáciách v ich vlastných komunitách. Momentálne sa vzdelávame v oblasti  merania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva. V novembri  2020 zorganizuje kurz service learningovej metódy (kvôli  druhej vlne ochorenia COVID-19 pravdepodobne  v online podobe) v spolupráci  s Platformou  dobrovoľníckych centier pre pedagogických zamestnancov v Žilinskom kraji. Cieľom je vyškoliť 12 pedagogických zamestnancov, ktorí na svojich školách vytvoria dlhodobý dobrovoľnícky program.

Neformálne vzdelávanie

Sekcia hneď v začiatkoch svojho fungovania podporila projekt Show your talent, jedinečný rozvojový program pre stredoškolákov. Tento intenzívny program trvá 6 mesiacov a jeho celkový rozsah je až 84 hodín. Vďaka tomu budú môcť študenti spoznať seba samých, objaviť svoje talenty, schopnosti, silné, ale aj slabé stránky a prevziať iniciatívu za svoj osobný rozvoj. V Žilinskom kraji aktuálne program prebieha na Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assissi v Čadci a na Gymnáziu na Hlinskej v Žiline.   

Podpis Memoranda s Iuventou 

Sekcia pre mládež sa, spolu s odborom školstva a športu ŽSK, podieľala na príprave Memoranda o spolupráci  medzi Žilinským samosprávnym krajom a Iuventou. K podpisu došlo dňa 9. septembra 2020 na pôde Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom memoranda je potvrdenie spolupráce medzi samosprávnym krajom a IUVENTOU. Náplňou spolupráce je podpora rozvoja mládežníckej politiky na regionálnej úrovni v súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a aktuálnou Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež. Generálny riaditeľ organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Peter Lenčo deklaroval záujem IUVENTY spolupodieľať sa na realizácii opatrení smerujúcich k zlepšovaniu kvality života mladých ľudí v kraji a spolupracovať na tvorbe, uskutočňovaní a vyhodnocovaní strategických dokumentov v oblasti politiky mládeže a práce s mládežou. Zároveň Peter Lenčo uistil predsedníčku Eriku Jurinovú, že IUVENTA bude poskytovať ŽSK odborné vzdelávacie, metodické a informačné aktivity, ako aj informácie o možnostiach financovania práce s mládežou prostredníctvom dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalšie aktivity

Sekcia pre mládež sa od svojho vzniku organizovala aj nasledujúce aktivity: Miss Reneta, medzinárodná súťaž študentiek stredných škôl, regionálne kolo Majstrovstvá Slovenska žiakov stredných škôl v lyžovaní a snowbordingu 2020, Skipark Ružomberok, 18.2.2020 Cesta rodiny, dvojtýždňová online zážitková výzva pre rodiny ku príležitosti Dňa rodiny s cieľom motivovať rodiny zmysluplne tráviť spolu čas. Súčasťou výzvy bola tiež online prezentácia organizácií venujúcich sa rodinám v Žilinskom kraji. Oceňovanie pedagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov Oceňovanie žiakov stredných škôl a absolventov učebných odborov. 

Plánované aktivity 

Sekcia pre mládež  pripravuje tretí ročník Konferencie o nových prístupoch k mladej generácii YoDel, spolu s našimi partnermi Youth Watch a OZ VIAC. Tento rok prebehne konferencia online a účastníci sa môžu tešiť na inovácie, inšpiratívnych speakerov, skúsených lektorov, praktické workshopy a networking s cieľom zlepšiť kvalitu práce s mládežou. Konferencie prebehne 20. - 21. 10. 2020.  V spolupráci s Nadáciou Krajina Harmónie plánujeme v najbližšom období online festival InterNos, ktorý chce poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť. Sekcia pre mládež chce pridať festivalu celokrajský rozmer.  V novembri  2020 zorganizuje kurz service learningovej metódy (kvôli  druhej vlne ochorenia COVID-19 pravdepodobne  v online podobe) v spolupráci  s Platformou  dobrovoľníckych centier pre pedagogických zamestnancov v Žilinskom kraji.  Cieľom je vyškoliť 12 pedagogických zamestnancov, ktorí na svojich školách vytvoria dlhodobý dobrovoľnícky program.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.10.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky