Vybavovanie sťažností a podnetov

Každý občan, alebo právnická osoba má právo podať sťažnosť, ktorou je Žilinský samosprávny kraj povinný sa zo zákona zaoberať. Zároveň však môžu občania a právnické osoby podávať podnety (návrhy na zlepšenie, nápady, upozornenia na aktuálnu situáciu), ktoré napomáhajú vylepšiť činnosť a služby poskytované ŽSK.

 

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým:

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, alebo
  • poukazuje na konkrétne nedostatky najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

Sťažnosť musí byť písomná a musí byť podaná v listinnej (formulár na podanie sťažnosti prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobne si môžete stiahnuť tu) alebo elektronickej podobe (prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom) a musí obsahovať zákonom prepísané náležitosti, ktorými sú:

  • meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa, ak sťažnosť podáva fyzická osoba,
  • ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
  • sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,
  • sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu (zákon o e-Governmente),
  • sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Lehota na vybavenie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach je 60 pracovných dní, pričom môže byť so súhlasom vedúceho orgánu verejnej správy predĺžená o ďalších 30 pracovných dní. Ak sťažnosť neobsahuje predpísané náležitosti, orgán verejnej správy ju odloží.

Pripomíname, že podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, ako i podanie, ktoré smeruje proti záverom kontroly podľa osobitného predpisu, nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach.

Je nutné rozlišovať medzi sťažnosťou a iným podaním. Podávanie, vybavovanie a kontrolu sťažností fyzických alebo právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorý sa však nevzťahuje na podnety.

 

Podnet je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru alebo návrhu podávateľa podnetu.

Podnet možno podať písomne (formulár na podanie podnetu si môžete stiahnuť tu), ústne, telefonicky alebo elektronickou formou.