Vybavovanie sťažností a podnetov

 

Každý občan, alebo právnická osoba má právo podať sťažnosť, ktorou je Žilinský samosprávny kraj povinný sa zo zákona zaoberať. Zároveň však môžu občania a právnické osoby podávať podnety (návrhy na zlepšenie, nápady, upozornenia na aktuálnu situáciu), ktoré napomáhajú vylepšiť činnosť a služby poskytované ŽSK.

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým:

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, alebo
  • poukazuje na konkrétne nedostatky najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

Sťažnosť musí byť písomná a musí byť podaná v listinnej (formulár na podanie sťažnosti prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobne si môžete stiahnuť tu) alebo elektronickej podobe (prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom) a musí obsahovať zákonom prepísané náležitosti, ktorými sú:

  • meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa, ak sťažnosť podáva fyzická osoba,
  • ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
  • sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa,
  • sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu (zákon o e-Governmente),
  • sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Lehota na vybavenie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach je 60 pracovných dní, pričom môže byť so súhlasom vedúceho orgánu verejnej správy predĺžená o ďalších 30 pracovných dní. Ak sťažnosť neobsahuje predpísané náležitosti, orgán verejnej správy ju odloží.

Pripomíname, že podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, ako i podanie, ktoré smeruje proti záverom kontroly podľa osobitného predpisu, nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach.

Je nutné rozlišovať medzi sťažnosťou a iným podaním. Podávanie, vybavovanie a kontrolu sťažností fyzických alebo právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorý sa však nevzťahuje na podnety.

Podnet je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru alebo návrhu podávateľa podne