Kancelária predsedu

Náplň činností kancelárie predsedu samosprávneho kraja

(1) Kanceláriu predsedu samosprávneho kraja riadi riaditeľ kancelárie, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci kancelárie.

(2) Kancelária plní úlohy súvisiace s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu funkcie predsedu samosprávneho kraja.

(3) Právnik zabezpečuje a vykonáva najmä:

a) právne poradenstvo pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja

a zamestnancov samosprávneho kraja,

b) právne poradenstvo pre občanov vo vymedzenom čase a vecnom rozsahu,

c) rieši právne záležitosti vo veciach obchodných, občianskoprávnych, pracovnoprávnych, trestných a správneho konania,

d) spolupracuje s ostatnými odbormi pri zabezpečovaní majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľností vo vlastníctve samosprávneho kraja a v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,

e) metodicky usmerňuje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja v zmysle platnej legislatívy a schválených Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja,

f) spisuje žaloby, odvolania a vyjadrenia,

g) vypracováva a pripomienkuje:

- všeobecne záväzné právne predpisy na úrovni samosprávy,

- interné predpisy,

- stanoviská k závažným materiálom a dokumentom,

- materiály ústredných orgánov štátnej správy,

- návrhy zmlúv,

h) rieši problémy v súvislosti s prechodom kompetencií zo štátnej správy na samosprávu,

i) spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami vo veciach prevodu majetku na samosprávny kraj,

j) zabezpečuje vymáhanie pohľadávok,

k) vedie centrálnu evidenciu uzatvorených zmlúv,

l) zabezpečuje ďalšie úlohy podľa vzniknutej potreby na základe pokynov predsedu samosprávneho kraja, riaditeľa kancelárie predsedu a riaditeľa úradu.

Kontakt - zamestnanci kancelárie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky