Životopis

Peter Dobeš 

 

 

 • Meno a priezvisko: RNDr. Peter Dobeš 
 • Rok narodenia: 1957
 • Národnosť: slovenská
 • Trvalé bydlisko: Rajecké Teplice

Vzdelanie:

 • 1983 - Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, odbor: geografia a  kartografia, titul RNDr.
 • 1976 - 1981 - Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, odbor: geografia
 • 1972 - 1976 - Gymnázium Rajec
 • 1972 - 1975 - Jazyková škola v Žiline - anglický jazyk 

Profesionálna kariéra:

 • 2020 - súčasnosť - poslanec NR SR, podpredseda Výboru NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií a overovateľ Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
 • 2018 - súčasnosť - podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
 • 2018 - súčasnosť - predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
 • 2018 - súčasnosť - podpredseda Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
 • 2016 - 2017 - živnostník - asistent poslanca NR SR
 • 2013 - 2017 - predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
 • 2010 - 2014 - predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina
 • 2003 - 2014 - predseda správnej rady Združenia Rajecká dolina - komunálneho odpadu a separovaného zberu.
 • 2004 - súčasnosť - poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
 • 2009 - 2013 - predseda Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
 • 1999 - 2014 - primátor Mesta Rajecké Teplice 
 • 1996 - 1999 - odborný radca, Krajský úrad životného prostredia v Žiline, odbor štátnej vodnej správy, ovzdušia a ochrany prírody  
 • 1992 - 1996 - prednosta, Obvodný úrad životného prostredia Rajec
 • 1982 - 1992 - Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, Hydrologické stredisko Žilina

Doplňujúce vzdelanie:

 • 2012 - Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. Žilina - odborný kurz - Manažment mimovládnych organizácii
 • 2010 - Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. Žilina odborný kurz - Marketing mimovládnych organizácii
 • 2007 - SOPK Žilina - odborný kurz Efektívna komunikácia
 • 2002 - Academia Istropolitana Nova, Program vzdelávania vo verejnej  politike
 • 1999 - USAID The United States Agency for International Development - certifikát - manažment volených predstaviteľov miestnej samosprávy
 • 1993 - Ministerstvo životného prostredia SR - Osvedčenie o osobitnej  odbornej spôsobilosti pre štátnu správu v životnom prostredí
 • 1992 - Základy ekologickej expertízy stavieb - aplikácia EIA
 • 1991 - Ústav vzdelávania v stavebníctve, Bratislava - osvedčenie o odbornej  spôsobilosti skvalitnenie obytného  prostredia - zber, triedenie a skladovanie komunálneho odpadu
 • 1986 - Vysoká škola zemědelská Praha, Medzinárodný hydrologický  postgraduálny kurz UNESCO – Medzinárodný hydrologický program - Hydrologické údaje a plánovanie vodného hospodárstva

Zaujímavosti: