Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – vzor

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s jej prílohami je vypracovaný Centrálnym koordinačným orgánom.
Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré budú uzatvárané medzi poskytovateľom a prijímateľmi zohľadnia špecifické podmienky poskytnutia pomoci definované v prípade príslušnej investičnej priority, resp. špecifického cieľa IROP (napríklad použitý systém financovania projektov, periodicitu zasielania priebežných monitorovacích správ, ukazovatele na úrovni projektu a pod.).

Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Verzia

Názov

Dátum vydania

Dátum účinnosti

8

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

31.10.2019

31.10.2019Aktuálny vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku upravený pre projekty financované z IROP

Verzia

Názov

Dátum vydania

Dátum účinnosti

8

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z IROP

21.1.2019

21.1.2019


Archív

Verzia

Názov

Dátum vydania

Dátum účinnosti

1

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

20.04.2015

20.04.2015

2

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

30.11.2015

30.11.2015

3

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

11.02.2016

11.02.2016

4

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

22.12.2017

22.12.2017

5

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov)

30.04.2018

30.04.2018

5

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) - korigendum 1.6.2018

30.04.2018

30.04.2018

    6 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 31.10.2018 31.10.2018
    7 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) 29.04.2019 30.04.2019

Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.01.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky