Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 06.12.2016

 

V Ý Z V U

 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Prioritná os:

1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita:

1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry
v záujme podpory udrţateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ:

1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy:

IROP-PO1-SC121-2016-12

Bližšie informácie k výzve sú dostupné TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky