Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 06.12.2016

 

V Ý Z V U

 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Prioritná os:

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC221-2016-10


Bližšie informácie k výzve sú dostupné TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky