Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

VÝZVA 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia


Prioritná os:
4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita: 4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Špecifický cieľ: 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Bližšie informácie k výzve sú dostupné TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky