Výzva na predkladanie ŽoNFP – špecifický cieľ 2.1.3

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

VÝZVA 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

 

  • Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
  • Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
  • Špecifický cieľ: 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
  • Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20

Bližšie informácie k výzve sú dostupné TU.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky