Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 05.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:

 

VÝZVA 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Dokument je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky