Výzva na predkladanie PZ na podporu poskytovania nových a existujúcich soc. služieb a SPODaK v zariadeniach na komunitnej úrovni


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 04.04.2018 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

VÝZVA

na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni


Prioritná os: 
2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 

Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Dokument je k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12741


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky