Informácia o zverejnení aktualizácií k výzvam IROP - 6. júl 2017


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6. júla 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené nasledovné aktualizácie výziev:

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy:IROP-PO2-SC211-2017-17
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11826

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11827


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.07.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky