Informácia o zverejnení aktualizácie k výzvam a Metodické usmernenie RO pre IROP č. 10

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.07.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 

A)  Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

B)  Metodické usmernenie RO pre IROP  č. 10 pre výpočet hodnôt výstupových ukazovateľov projektu

C)  Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

D)  Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

 

Informácie sú dostupné na adrese: 


http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13132


http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=13133


http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13134


http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13135Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky