Oznam o zrušení výziev na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1, IROP-PO4-SC4.2.1-2016-2

RO pre IROP pristúpil dňa 10.06.2016 v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie a o zmene a doplnení niektorých zákonov k zrušeniu výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 zameranej na Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl vyhlásenej dňa 28.01.2016 a výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO4-SC4.2.1-2016-2 zameranej na Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia vyhlásenej dňa 14.03.2016. Dôvodom zrušenia výziev je existencia objektívnych dôvodov (výzvy boli vydané v nesúlade so zákonom), pre ktoré nie je možné financovať predložené žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výziev.

 

Žiadosti o NFP predložené do dátumu zrušenia výziev budú vrátené späť žiadateľom. 
Po odstránení identifikovaných nedostatkov budú predmetné výzvy opätovne vyhlásené.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky