Operačné programy pre programové obdobie 2014-2020 schválené EK

 

OPERAČNÉ PROGRAMY CIEĽA INVESTOVANIE DO RASTU ZAMESTNANOSTI 

 

OPERAČNÉ PROGRAMY CIEĽA EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA

 

PROGRAMY NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

 

PROGRAMY MEDZIREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE