Integrovaný regionálny operačný program

 

Konferencia k Integrovanému regionálnemu operačnému programu na programové obdobie 2014-2020

v súvislosti so schválením Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na programové obdobie 2014-2020 Európskou komisiou organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so Združením samosprávnych krajov a Združením miest a obcí Slovenska konferenciu zameranú na predstavenie Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorá sa uskutočnila dňa 9. apríla 2015 v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina.  

Prezentácie 

Integrovaný regionálny operačný program schválený Európskou komisiou

Dňa 18.12.2014 Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014-2020 (IROP) vykonávacím rozhodnutím komisie č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014.
EK vo svojom rozhodnutí konštatovala, že IROP spĺňa podmienky stanovené v nariadení č. 1303/2013 a rovnako dospela k záveru, že operačný program prispieva k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a je v súlade s Partnerskou dohodou SR na roky 2014-2020.
Schválený operačný program vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ako Riadiaci orgánom pre IROP) v spolupráci s relevantnými partnermi, medzi ktorých patrí aj Žilinský samosprávny kraj.

Operačným programom sa podporujú tieto prioritné osi:

  • prioritná os 1 „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“ z EFRR;
  • prioritná os 2 „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ z EFRR;
  • prioritná os 3 „Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch“ z EFRR;
  • prioritná os 4 „Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie“ z EFRR;
  • prioritná os 5 „. Miestny rozvoj vedený komunitou“ z EFRR;
  • prioritná os 6 „Technická pomoc“ z EFRR.

Finančné krytie operačného programu sa stanovuje na 1 754 490 415 EUR, pričom na menej rozvinuté regióny je vyčlenená suma: 1 667 822 908 EUR a na rozvinutejšie regióny suma 86 667 507 EUR.
IROP bude zväčša implementovaný prostredníctvom regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS). RIÚS budú východiskovými strategickými dokumentmi pre realizáciu integrovaných územných investícií na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň. Každá RIÚS bude pokrývať územie vyššieho územného celku. Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti spolu s krajským mestom a ďalšími socioekonomickými partnermi pripravuje svoju regionálnu stratégiu, ktorá bude dokončená začiatkom roku 2015. Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja bude strategickým dokumentom pre realizáciu investičných priorít IROP financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov do roku 2023 v oblastiach regionálnej dopravy (vrátane nemotorovej dopravy), regionálneho školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a životného prostredia.

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Integrovaný regionálny operačný program, ako jeden zo 6 operačných programov programového obdobia 2014-2020 z ktorého možno čerpať EŠIF, bude prierezový integrovaný operačný program zahŕňajúci regionálne územné stratégie pre každý kraj zvlášť, ktorý bude flexibilne riešiť rôznorodé potreby jednotlivých regiónov.

Jeho globálnym cieľom je:

„prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.“ 

IROP bude implementovaný prostredníctvom tzv. regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS). RIÚS budú mať povahu jedného z nástrojov integrovaného prístupu, ktoré EK ponúka pre programové obdobie 20014-2020. Model RIÚS je postavený na implementácii danej stratégie, územne pokrývajúcej región na úrovni NUTS 3 (samosprávny kraj).
Počas roku 2013 prebiehala príprava návrhu IROP, ktorý bol zaslaný na stanovisko EK, následne sa konali neformálne stretnutia zo zástupcami EK a na ich základe bol IROP niekoľkokrát aktualizovaný. Pričom od začiatku roka 2014 bolo medzi SR a EK viacero rokovaní nie len k návrhu IROP ako celku, ale aj k jednotlivých prioritným oblastiam zadefinovaným v IROP.

Dňa 24.3.2014 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ako Riadiaci orgán pre IROP) zverejnilo na svojich internetových stránkach (www.ropka.skwww.land.gov.sk) Správu o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020.

Verejné prerokovanie IROP sa uskutočnilo dňa 3.4.2014.

Prioritné oblasti riešené v IROP:
1.PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
· cesty II. a ich napojenie na TEN-T a cesty I. triedy;
· verejná osobná doprava a nemotorová osobná doprava
2. PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
· vzdelávanie - budovanie centier odborného vzdelávania, SŠ, ZŠ (len vybavenie odborných učební) a MŠ;
· sociálna infraštruktúra - zariadenia komunitnej starostlivosti, deinštitucionalizácia;
· zdravotníctvo - budovanie infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
3. PO 3 - Mobilizácia kreatívnho potenciálu v regiónoch 
· podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu
4. PO 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
· podpora energetickej efektívnosti verejných budov;
· vodné hospodárstvo;
· zelená infraštruktúra
5. PO 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
· podpora budovania kapacít pre miestny rozvoj vedený komunitou;
· podpora zameraná na tvorbu pracovných miest;
· podpora vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami

Integrovaný regionálny operačný program schválila Vláda SR 

Dňa 14.5.2014 Vláda Slovenskej republiky na svojej 107. schôdzi schválila Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý bude do 16.5.2014 predložený Európskej komisii na proces schvaľovania. Stanovisko EK sa očakáva do 3 mesiacov. Finálny IROP by mal byť schválený september/október 2014, najneskôr začiatkom roka 2015. 
Štruktúra IROP pozostáva z 5 tematických prioritných osí a jednej prioritnej osi pre technickú pomoc. Podpora z IROP je sústredená do nasledovných oblastí v rozsahu investičnej podpory a podpory materiálno-technického vybavenia: modernizácia regionálnych ciest II. a III. triedy, rozvoj verejnej osobnej dopravy a cyklodopravy, podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti, rozvoj infraštruktúry vzdelávania, rozvoj zdravotníckej infraštruktúry, podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu, podpora energetickej efektívnosti v sektore bývania, investície v sektore vodného hospodárstva (vodovody, kanalizácie, ČOV), rozvoj zelenej infraštruktúry a revitalizácia zanedbaných objektov a areálov, miestny rozvoj vedený komunitou (miestne akčné skupiny). 
IROP svojim zameraním čiastočne nadväzuje na Regionálny operačný program a OP Bratislavský kraj. 
Celková výška príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 1 814 490 415 EUR.