ORGÁNY RIÚS

 • Riadiaci orgán pre IROP  – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré vo vzťahu k RIÚS plní nasledovné úlohy: 

  - koordinuje a metodicky usmerňuje prípravu a implementáciu RIÚS a IÚS;
  - zriaďuje v súlade s princípom partnerstva radu partnerstva pre každú RIÚS a IÚS alebo spoločnú radu partnerstva;
  - schvaľuje stratégie na základe stanoviska rady partnerstva z hľadiska ich súladu s IROP. 
 • Partnerstvo pre RIÚS, resp. pre IÚS UMR – je platformou spolupráce orgánov regionálnej samosprávy (vyššie územné celky), miestnej samosprávy (mestá a obce), štátnej správy, miestnych iniciatív (miestne akčné skupiny, združenia obcí) a ďalších sociálno-ekonomických partnerov (podnikateľský sektor, záujmové združenia, tretí sektor) pôsobiacich na danom území. Partnerstvo pre RIÚS, resp. IÚS UMR je inštitucionalizované formou Rady partnerstva. 
 • Orgán pre koordináciu RIÚS – samosprávny kraj - ako výkonný orgán pre technicko-organizačné zabezpečenie prípravy a implementácie RIÚS. Najvyšším predstaviteľom OK pre RIÚS je predseda VÚC a výkon činností v rámci prípravy a implementácie RIÚS zabezpečuje koordinátor pre RIÚS, ktorý spolupracuje s koordinátorom pre UMR; 
 • Orgán pre koordináciu UMR – krajské mesto - zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie prípravy stratégie UMR. Najvyšším predstaviteľom OK pre UMR je primátor krajského mesta a výkon činností v rámci prípravy a implementácie stratégie UMR zabezpečuje koordinátor pre UMR, ktorý spolupracuje s koordinátorom pre RIÚS.
 • Odborné poradné skupiny – ako špecifické odborné skupiny zoskupenia odborníkov pre jednotlivé oblasti RIÚS/UMR formulujúce obsah RIÚS 

SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY

Pri príprave a posudzovaní RIÚS sú spolupracujúcim subjektom pre relevantné štátne politiky vo svojej kompetencii tieto ústredné orgány štátnej správy:

Ministerstvo kultúry SR 
Ministerstvo zdravotníctva SR 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo životného prostredia SR