Dokument RIÚS ŽK

 

Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja na roky 2014 - 2020 (ďalej aj „RIÚS“) je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej aj „IROP“) na území Žilinského kraja vrátane funkčnej mestskej oblasti krajského mesta Žilina. RIÚS je východiskovým strategickým dokumentom pre realizáciu Integrovaných územných investícií (ďalej aj „IÚI“) na regionálnej úrovni, s dopadom na miestnu úroveň, ktorého súčasťou je Stratégia udržateľného mestského rozvoja Žiliny (ďalej aj „SUMRŽ“). Na základe RIÚS sa budú realizovať IÚI na úrovni regiónu Žilinského kraja v zmysle individuálnych a integrovaných projektov. RIÚS sa navrhuje predovšetkým s ohľadom na stratégiu, ciele, tematický rozsah a očakávané výsledky IROP, avšak v širšom kontexte rozvojových potrieb a potenciálu Žilinského kraja.

Viac informácii o IROP, ako jednom zo 6 operačných programov, z ktorého možno čerpať európske štrukturálne investičné fondy v programovom období 2014-2020, môžete nájsť na: http://www.zask.sk/sk/samosprava/odbor-so-ro-rop/odbor-implementacie-so/ro/integrovany-regionalny-operacny-program.html