2. rokovanie Rady Partnerstva, hlasovanie formou per rollam – máj 2016

V dňoch 9.5.2016 až 18.5.2016sav zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Žilinského kraja na roky 2014-2020 („ďalej len Rada Partnerstva pre RIÚS Žilinského kraja“) sa na základe rozhodnutia predsedu Rady Partnerstva pre RIÚS Žilinského kraja uskutočnilo hlasovanie členov Rady Partnerstva pre RIÚS Žilinského kraja formou „per rollam“ k predloženému návrhu uznesenia č. 1/2016.

Návrh uznesenia Rady Partnerstva pre RIÚS Žilinského kraja č. 1/2016 sa týkal vydania pozitívneho stanoviska:
A) k Stratégii udržateľného mestského rozvoja Žiliny na roky 2014-2020 – verzia 2.0

B) k Regionálnej integrovanej územnej stratégii Žilinského kraja na roky 2014-2020 – verzia 2.0

Na základe hlasovania bolo uznesenie č.1/2016 schválené v plnom znení.

Dokument RIÚS ŽK – verzia 2.0 je zverejnený na webovej stránke odboru SO pre IROP (priamy odkaz:http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/odbor-so-ro-rop/odbor-implementacie-so/ro/aktuality-oznamy/dokument-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-roky-2014-2020.html).

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky