1. rokovanie Rady Partnerstva – 30.11.2015


Prvé rokovanie Rady Partnerstva pre RIÚS Žilinského kraja

Dňa 30.11.2015 sa na Úrade Žilinského samosprávneho kraja konalo historicky 1. rokovanie Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Žilinského kraja na roky 2014‑2020. Rokovanie sa uskutočnilo v súlade so schváleným Štatútom a rokovacím poriadkom Rady Partnerstva, ktorý nadobudol účinnosť dňa 5.11.2015 zverejnením vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Rokovanie Rady Partnerstva otvoril predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a privítal všetkých zúčastnených zástupcov členov Rady Partnerstva. Rada Partnerstva má 33 členov. Ide o zástupcov regionálnej a miestnej územnej samosprávy, zástupcov sociálno-ekonomických partnerov a zástupcov štátnej správy.

Na programe prvého rokovania Rady Partnerstva bolo v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku Rady Partnerstva okrem iného i voľba predsedu a podpredsedu Rady Partnerstva. 

Za predsedu Rady Partnerstva bol zvolený Žilinský samosprávny kraj, ako gestor prípravy a implementácie RIÚS, ktorého nominovaným zástupcom je predseda ŽSK Juraj Blanár. „Ďakujem veľmi pekne za dôveru a dúfam, že úlohu predsedu Rady Partnerstva budem vykonávať tak, ako sa odo mňa očakáva, uviedol Juraj Blanár. Za podpredsedu Rady Partnerstva bolo zvolené Mesto Žilina, ako gestor prípravy a implementácie Stratégie udržateľného mestského rozvoja Žiliny, ktorého nominovaným zástupcom je primátor mesta Igor Choma.

Na záver koordinátorka RIÚS Žilinského kraja predstavila prítomným zástupcom členov Rady Partnerstva Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Žilinského kraja, ktorá zahŕňa aj Stratégiu udržateľného mestského rozvoja Žiliny. „Spoločná stratégia bola vypracovaná na základe podpísaného Memoranda o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Žilina, uviedla R. Neslušanová.

Po prezentácii a krátkej diskusii bolo Radou Partnerstva pre RIÚS ŽK prijaté, k obidvom častiam stratégie, pozitívne stanovisko.

V súčasnosti je prvá verziu dokumentu RIÚS ŽK sprístupnená širokej verejnosti na web stránke Žilinského samosprávneho kraja (priamy odkaz: http://www.zask.sk/sk/samosprava/odbor-so-ro-rop/odbor-implementacie-so/ro/aktuality-oznamy/dokument-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-roky-2014-2020.html) zároveň bude dokument v najbližších dňoch postúpený na posúdenie vplyvov na životné prostredie (SEA) podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.05.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky