Náplň činnosti

SO pre IROP vykonáva časť úloh Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a to v týchto oblastiach IROP:

Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
 • špecifický cieľ 1.1 – zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
 • špecifický cieľ 1.2.1 – zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
 • špecifický cieľ 1.2.2 – zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 • špecifický cieľ 2.1.1 – podporiť prechode poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni
 • špecifický cieľ 2.1.2 – modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
 • špecifický cieľ 2.2.1 – zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
 • špecifický cieľ 2.2.2 – zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
 • špecifický cieľ 2.2.3 – zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
 • špecifický cieľ 4.2.1 – zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie
 • špecifický cieľ 4.3.1 – zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku 

RO pre IROP poveruje SO pre IROP výkonom kompetencií, ktoré sú v implementačnej rovine vymedzené nasledovne:

Oddelenie implementácie projektov zabezpečuje:
 • príjem a registráciu projektových zámerov,
 • posudzovanie projektových zámerov,
 • vypracovanie Záverečnej správy z výzvy na  predkladanie PZ a vydávanie pozitívnej alebo negatívnej hodnotiacej správy k PZ,
 • vedenie spisu projektu,
 • príprava návrhu dodatku zmluvy o NFP a vypracovanie stanoviska k zmene projektov,
 • výkon administratívnej kontroly ŽoP,
 • výkon kontroly na mieste,
 • výkon administratívnej kontroly VO,
 • monitorovanie projektov počas ich realizácie a následné monitorovanie,
 • riešenie a administrácia nezrovnalostí,
 • administrácia projektov v ITMS2014+

Oddelenie programovania, monitorovania a hodnotenia zabezpečuje:
 • vypracovanie indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie projektových zámerov,
 • vypracovanie výzvy na predkladanie projektových zámerov,
 • spolupráca s RO na príprave indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP a výziev na predkladanie ŽoNFP
 • spolupráca s RO pri tvorbe a aktualizácii riadiacej dokumentácie IROP
 • vypracovanie usmernení pre žiadateľov,
 • súčinnosť pri auditoch, kontrolách a certifikačných overovaniach,
 • vypracovanie projektov technickej pomoci a ich implementácia,
 • monitoro