Aktualizácia výzvy IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20.12.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky