Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Odbor SO pre IROP

V nadväznosti na implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programového programu obdobia 2014-2020 (IROP) bol Uznesením vlády SR č. 232/2014 Žilinský samosprávny kraj určený ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP). Odbor SO pre IROP kompetenčne spadá pod predsedu ŽSK a má dve samostatné oddelenia:

  • oddelenie implementácie projektov
  • oddelenie programovania, monitorovania a hodnotenia
Žilinský samosprávny kraj ako SO pre IROP vykonáva v programovom období 2014-2020 úlohy riadenia a implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja (RIÚS ŽK) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Oznamovanie podozrení z podvodov 

Projektové zámery a ŽoNFP

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 - 2013 - Regionálny operačný program

Kontakt - zamestnanci odboru


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky