Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020

 

 

Žilinský samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho vypracováva program rozvoja vyššieho územného celku. Ide o strednodobý rozvojový dokument, vypracovávaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja, so záväznou časťou územného plánu VÚC Žilinského kraja a zohľadňujúci aktuálnu sociálno – ekonomickú situáciu, nové výzvy i nové podmienky v rámci EÚ a SR.

Projekt Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 -2020 (PHSR ŽSK) je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

  • Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, www.zilinskazupa.sk, tel: 041/50 320 345
  • Zhotoviteľ: Rozvojová agentura Žilinského samosprávneho kraja, n. o. www.razsk.sk, tel: 041/50 32 400 

Proces spracovania PHSR ŽSK začal v októbri 2014 a jeho ukončenie sa predpokladá v októbri 2015.
Analyticko – strategická časť dokumentu bude spracovaná do marca 2015.
Programová časť – rozvojová stratégia bude spracovaná do augusta 2015.
Schválenie programu rozvoja vyššieho územného celku Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja sa predpokladá v 4. Q. 2015.

Počas spracovania PHSR ŽSK budú pracovať 4 expertné skupiny pre oblasti:

  1. Vybavenosť územia
  2. Ekonomika
  3. Ľudia
  4. Identita a sebestačnosť.

Spracovaním PHSR ŽSK získa Žilinský kraj základný rozvojový dokument, ktorý bude:

  • cielene a koncepčne usmerňovať a podporovať celkový sociálno – ekonomický rozvoj Žilinského kraja, 
  • jasne stanovovať priority za účelom realizácie dlhodobého rozvoja založeného na cielenej stratégií a nie na náhlych a nekoordinovaných rozhodnutiach,
  • zahrňovať najdôležitejšie výstupy z Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie Žilinského kraja 2014+,
  • zohľadňovať aktuálne trendy a akceptovať požiadavky európskych štruktúr a iniciatív ako aj hospodársko – sociálnu situáciu v Slovenskej republike ale i jednotlivých regiónoch Žilinského kraja,

V rámci projektu bude zabezpečené predstavenie PHSR ŽSK odbornej a širokej verejnosti a uskutoční sa aj povinné posudzovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (tzv. SEA) v zmysle Zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky