Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Kompetencie

Prehľad najdôležitejších predpisov upravujúcich kompetencie Žilinského samosprávneho kraja :

 • Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
  Upravuje postavenie samosprávneho kraja, ktorý je zo zákona právnickou osobou. Územný obvod samosprávneho kraja a aj jeho sídlo je možné meniť iba zákonom. Orgánmi samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda samosprávneho kraja. Vo veciach územnej samosprávy možno samosprávnemu kraju ukladať povinnosti len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 • Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky ( tzv. malý kompetenčný zákon).
  Upravuje prenesenie kompetencií, ktoré doposiaľ vykonávali orgány štátu na orgány samosprávy obcí, miest a samosprávnych krajov. Samosprávny kraj uskutočňuje tento výkon verejnej správy v rámci samosprávnej tzv. originálnej kompetencie alebo len ako prenesený výkon štátnej správy.

Pôsobnosti na jednotlivých úsekoch prechádzali na samosprávny kraj postupne a to:

s účinnosťou od 1. januára 2002 :

 • prechod pôsobnosti na úseku dráh (zákon č. 164/1996 Z.z. o dráhach)
 • nové pôsobnosti na úseku civilnej obrany (zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva)
 • prechod pôsobnosti na úseku školstva v oblasti vzniku „ právnej subjektivity“ škôl (zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl)
 • pôsobnosti na úseku cestovného ruchu a regionálneho rozvoja (zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja) 

s účinnosťou od 1. apríla 2002:

 • pôsobnosti na úseku cestnej dopravy (zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave)
 • pôsobnosti na úseku sociálnej pomoci (zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci)
 • pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti (zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti)
 • pôsobnosti na úseku múzeí a galérií (zákon č. 115/1987 Z.z. o múzeách a galériách)
 • pôsobnosti na úseku osvetovej činnosti (zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti)
 • pôsobnosti na úseku knižníc (zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach)

s účinnosťou od 1. júla 2002 :

 • pôsobnosti na úseku školstva a školských zariadení (zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, od 1.1.2004 je tento zákon zrušený a je účinný zákon č. 596//2003 Z.z. , ďalej zákon č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach)
 • pôsobnosti na úseku sociálnej pomoci (zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci)
 • pôsobnosti na úseku telesnej kultúry (zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre)
 • pôsobnosti na úseku zdravotnej starostlivosti (okrem pôsobnosti účinnej až od 1.1.2003) 
 • zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
 • pôsobnosti na úseku humánnej farmácie (zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach) 

s účinnosťou od 1. januára 2003 :

 • pôsobnosti na úseku sociálnej pomoci (zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci)
 • pôsobnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku )
 • pôsobnosť na úseku zdravotníctva a to prechod zriaďovateľskej kompetencie k rôznym zariadeniam v zákone vymenovaných (zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti) 

s účinnosťou od 1. januára 2004 :

 • pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách)
 • Zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
  V súvislosti s prechodom kompetencií na samosprávne kraje došlo aj k prevodu majetku Slovenskej republiky na krajské samosprávy, ktorý budú tento majetok pri výkone svojich pôsobnosti využívať. Zákon upravuje majetok vyššieho územného celku, nakladanie s ním a majetkové postavenie vyššieho územného celku a stanoví ktoré veci z majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky prechádzajú do vlastníctva vyššieho územného celku.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky