Békešská župa

názov partnerského regiónu: Békešská župa
štát: Maďarsko
centrum regiónu: Békešská Čaba
zmluva: Dohoda o spolupráci, 13.6.2003
oblasti spolupráce: hospodárstvo, malé a stredné podnikanie; regionálny rozvoj a územné plánovanie; kultúra; šport; cestovný ruch; sociálna starostlivosť; odborné vzdelávanie

Základné informácie

Rozloha: 5 631 km2
Počet obyvateľov: 360 000
Hustota zaľudnenia: 64 obyv. / km2
Nezamestnanosť (2015): 7,5 %

Administratívne členenie:

Počet obcí: 75
Počet okresov: 13

Sídlo kraja: Békešská Čaba
Väčšie mestá: Gyula, Orosháza, Szarvas, Sarkad, Mez­oberény, Szeghalom

Békéšský kraj sa nachádza na juhovýchode Maďarska pri rumunských hraniciach. 63 % obyvateľov žije v 13. mestách rôznej veľkosti. Jeden z najdôležitejších nerastných zdrojov je zemný plyn (20 %-ný podiel na celkovej maďarskej produkcii). Región má bohaté zásoby nevyužitých termálnych vôd.

Hospodárstvo:

Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel sú tradične dve hlavné odvetvia, ktoré utvárajú hospodársky charakter kraja. Rozloha je iba 6 % z celkovej rozlohy krajiny a obrobená pôda zaberá 10 % z celkovej obrobenej pôdy v Maďarsku. Podiel úrody pšenice je 10 – 15 % z celkovej úrody v Maďarsku. Popri potravinárskom priemysle je taktiež dôležitá priemyselná výroba založená na stavebníctve (výroba tehál a strešnej krytiny) a sklenárstve (výroba plaveného a surového skla v Orosháze). Na celkovej tvorbe HDP sa najviac podieľajú služby (45 %), priemysel (31 %), poľnohospodárstvo (17 %) a doprava (7 %).

Potenciál Békešského kraja:

  • úrodná pôda a výborné podmienky pre poľnohospodárstvo a potravinársku výrobu
  • nízky stupeň znečistenia
  • dobré obchodné možnosti a možnosti spolupráce s rumunskými alebo inými východoeurópskymi podnikateľmi
  • relatívne pokročilá infraštruktúra; dostatočné zásoby vody a zemného plynu, kompletný kanalizačný systém
  • rozvinutá cestná a železničná doprava
  • kvalifikovaná pracovná sila

Regióny sa dohodou zaviazali vymieňať si informácie a skúsenosti a realizovať akcie, ktoré sa týkajú navrhnutých oblastí spolupráce, aktívne podporovať ekonomické iniciatívy spolu s výmenou ekonomických ponúk a právnych informácií slúžiacich na rozvoj hospodárskej spolupráce, rozvíjať inštitucionálne a osobné kontakty a propagovať realizované akcie v medzinárodných regionálnych organizáciách a v európskych inštitúciách.

Budú prizývať k spolupráci a šíriť kontakty medzi všetkými zainteresovanými úrovňami regionálnej samosprávy, inštitúciami, ekonomickými subjektami a spoločnosťami, ktoré pôsobia na ich samosprávnom území. Budú si navzájom vymieňať delegácie regionálnej samosprávy a odborníkov v spoločne dohodnutých oblastiach spolupráce.

Spolupráca s Békešskou župou bude zameraná hlavne na pomoc a spoluprácu so slovenskou menšinou, ktorá má v tomto regióne približne 70 %-né zastúpenie.

Domovská web stránka:  www.bekesmegye.hu

Dohoda o medziregionálnej spolupráci
slovenská verzia