Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Strešný projekt

                      

Projekt s názvom: „Realizácia mikroprojektov na poľsko – slovenskom pohraničí v rokoch 2007 – 2010“

Číslo projektu: WTSL.03.00.00-18-001/08
Vedúci partner (Žiadateľ): Združenie Euroregión Karpaty Poľsko
Projektoví partneri: VÚC Žilina, SR
VÚC Prešov, SR
Združenie Euroregión Tatry, PL
Združenie Región Beskydy, PL

Začiatok projektu: 10/2008
Ukončenie projektu: 12/2012
Celkové náklady projektu: 17 438 831,21 €
Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF: 14 823 006,52 € (85 %)
Národné spolufinancovanie (ŠR a vlastné zdroje): 2 615 824,69 € (15 %)

Spolupráca spoločenstiev poľsko – slovenského pohraničia sa už dlhé roky rozvíja veľmi dobre. Veľkú zásluhu na tom majú stovky zrealizovaných malých projektov, ktoré zbližujú obyvateľov a predstavujú dokonalý základ na tvorenie inštitucionálnych vzťahov za účelom riešenia spoločných problémov poľsko – slovenského pohraničia. Skúsenosti VÚC Žilina a VÚC Prešov na slovenskej strane a Euroregiónov Karpaty, Tatry a Beskydy na poľskej strane pri implementácii mikroprojektov v rámci Opatrenia 2.3 Programu iniciatívy spoločenstva Interreg III A Poľsko – Slovenská republika 2004 – 2006 ukázali, že dopyt po realizácii „malých“ projektov na území pohraničia je obrovský. Vychádzajúc v ústrety dopytu na zámery tohto typu naplánovali VÚC Žilina, VÚC Prešov a Euroregióny Karpaty, Tatry a Beskydy realizáciu zastrešujúceho projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, ktorého hlavným cieľom je propagácia lokálnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných vzťahov.

Cieľovými skupinami projektu sú subjekty oprávnené na realizáciu mikroprojektov:
• orgány územnej samosprávy, ich spolky a združenia;
• správne orgány ustanovené štátom alebo samospráva za účelom zabezpečovania verejných služieb;
• mimovládne neziskové organizácie;
• Európske zoskupenia územnej spolupráce.
Indikatívny zoznam oprávnených potenciálnych mikroprijímateľov je uvedený v Príručke Programu.

Hlavným cieľom projektu je propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných kontaktov prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách „ľudia – ľuďom“. 

Špecifické ciele projektu sú:
• nadviazanie a posilnenie priamych kontaktov medzi poľským a slovenským spoločenstvom v prihraničných oblastiach;
• tvorenie základne pre ďalšie cezhraničné projekty v budúcnosti.

Projekt „Realizácia mikroprojektov na poľsko – slovenskom pohraničí v rokoch 2007 – 2010“ zahŕňa celú oblasť podpory Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 na poľskej a slovenskej strane hranice, umožní uvedeným cieľovým skupinám získať finančnú pomoc na realizáciu mikroprojektov, ktoré sa pričinia k rozvoju cezhraničnej spolupráce a riešeniu spoločných problémov miestnych spoločenstiev poľsko – slovenského pohraničia.

Partneri projektu v rámci zastrešujúceho projektu budú spoločne realizovať nasledujúce činnosti (aktivity):
• prípravu a vyhlásenie výzvy pre oblasť mikroprojektov;
• publicitu zastrešujúceho projektu v rámci Programu;
• zabezpečenie školení pre žiadateľov a prijímateľov;
• sprostredkovanie pri hľadaní zahraničných partnerov mikroprojektov;
• konzultácie v rozsahu prípravy aplikácií;
• formálne a technické posúdenie predložených žiadostí;
• prípravu zoraďovacích zoznamov a ich predloženie na schválenie Monitorovacím podvýborom;
• organizovania zasadnutí Monitorovacieho podvýboru;
• uzatváranie zmlúv s prijímateľmi;
• monitorovanie a kontrolu realizácie mikroprojektov;
• zúčtovanie výdavkov vznikajúcich v rámci mikroprojektov a odovzdávanie prijímateľom refundácií z prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu;
• predkladanie správ z postupu realizácie zastrešujúceho projektu.
Tieto činnosti umožňujú náležitú realizáciu mikroprojektov prijímateľmi na podporovanom území v rámci Euregiónov: Karpatský, Tatry a Beskydy a Vyšších územných celkov Žilina a Prešov.

Potenciál tejto oblasti a jej prijímateľov po oboch stranách hranice je zárukou dosiahnutia nasledovných výsledkov:
• posilnenie doterajšej poľsko – slovenskej spolupráce;
• obnovenie a zachovávanie regionálnych a kultúrnych tradícií pohraničia;
• rozvíjanie spoločných cezhraničných zámerov v oblasti športu, kultúry, ekonomiky, ochrany životného prostredia a miestnej demokracie;
• podpora tvorenia spoločných kultúrnych, turistických a tradičných remeselných produktov;
• podpora malých projektov infraštruktúry súvisiacich s opatreniami „mäkkého“ charakteru;
• vytváranie miestnych sietí spolupráce medzi inštitúciami poľsko – slovenského pohraničia.

Zastrešujúci projekt umožní realizáciu veľkého počtu spoločných zámerov, na ktorých sa budú podieľať tisícky obyvateľov pohraničia. Prispeje k nadviazaniu nových priateľstiev, rozvoju dobrých susedských vzťahov a výmena názorov napomôže k odstraňovaniu bariér, predsudkov a neochoty, vďaka čomu bude nasledovať sociálna integrácia a „vytváranie hraníc“ v regiónoch zahrnutých v Programe. Realizácia mikroprojektov uľahčí výmenu informácií a skúseností a pričiní sa k vzniku nových spoločných poľsko – slovenských zámerov. Bude základom pre tvorenie pevných štruktúr inštitucionalizovanej cezhraničnej spolupráce a partnerských sietí, čo prispeje k sociálno – ekonomickej integrácii pohraničia.

Dosiahnutie vysokých ukazovateľov v tomto rozsahu sa pričiní k sociálnemu a ekonomickému rozvoju poľsko – slovenského pohraničia. Bude to možné vzhľadom na fakt, že produkty a výsledky zrealizovaných mikroprojektov budú využívať miestne spoločenstvá po oboch stranách hranice. Malá infraštruktúra zrealizovaná v rámci mikroprojektov bude slúžiť rovnako Poliakom aj Slovákom.
Mikroprojekty prostredníctvom svojich opatrení prispejú okrem iného k:
• propagácii prírodných pomerov poľsko – slovenského pohraničia, ochrane a valorizácii poľského a slovenského prírodného bohatstva;
• vylepšeniu služieb turistického ruchu poskytovaných na poľsko – slovenskom pohraničí;
• ochrane a zachovaniu poľského a slovenského kultúrneho dedičstva pohraničia;
• rozvoju kultúrnej infraštruktúry a zlepšeniu kultúrnych služieb na poľsko – slovenskom pohraničí;
• aktívnemu starnutiu a predlžovaniu profesijného života obyvateľov pohraničia;
• zvýšeniu účasti obyvateľov pohraničia na celoživotnom vzdelávaní a školení;
• rozvoju ľudského potenciálu v rozsahu výskumov a inovácií, predovšetkým prostredníctvom sieťovej spolupráce medzi poľskými a slovenskými školami, výskumnými strediskami a podnikmi;
• propagácii partnerstiev, zmlúv a iniciatív tvorením siete spolupráce poľských a slovenských subjektov.
Prejaví sa to na ďalšom vyrovnanom rozvoji pohraničia a zvýšení jeho atraktivity a prehĺbení integrácie miestnych spoločenstiev poľsko – slovenského pohraničia.

Tento projekt umožní prehĺbenie a rozvoj poľsko – slovenskej spolupráce v širšom rozsahu ako doteraz, prispeje k posilneniu jestvujúcich a nadviazaniu nových kontaktov medzi spoločenstvami poľsko – slovenského pohraničia na propagáciu miestnych iniciatív a tvorenia základne pre ďalšie spoločné zámery a projekty. Vedenie mikroprojektov Vyššími územnými celkami a Euroregiónmi umožní mikroprijímateľom ľahký a priamy prístup k Programu od momentu prípravy a predloženia ich žiadosti o finančnú podporu mikroprojektu, cez jeho realizáciu a následné vyúčtovanie.

Realizácia mikroprojektov

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.12.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky