Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Infobod

 

Projekt s názvom: „Infobod pre územie Žilinského kraja 2011 - 2015“

Číslo projektu: WTSL.04.01.00-82-346/10

(Žiadateľ): Žilinský samosprávny kraj

Projektoví partneri:

Začiatok projektu: 01./2011

Ukončenie projektu: 12/2015

Celkové náklady projektu: 64 327, 45 €

Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF: 54 678, 33 € (85 %)

Národné spolufinancovanie (ŠR a vlastné zdroje): 9 649, 12 € (15 %)

Špecifické ciele projektu sú:

• zabezpečiť efektívnu implementáciu a koordináciu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 -2013 na úrovni ŽSK;

• informovanosť a propagácia Programu cezhraničnej spolupráce Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

•informovať potenciálnych príjemcov podpory o cieľoch a pravidlách programu

•informovanie verejnosti o úlohe EÚ v podpore cezhraničnej spolupráce

Cieľovými skupinami projektu sú subjekty oprávnené na realizáciu projektov:

• orgány územnej samosprávy, ich spolky a združenia;

• správne orgány ustanovené štátom alebo samospráva za účelom zabezpečovania verejných služieb;

• mimovládne neziskové organizácie;

• Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Indikatívny zoznam oprávnených potenciálnych prijímateľov je uvedený v Príručke Programu.

Projekt „INFOBOD na území Žilinského samosprávneho kraja“ zahŕňa celú oblasť podpory Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 na poľskej a slovenskej strane hranice, umožní uvedeným cieľovým skupinám získať finančnú pomoc na realizáciu projektov, ktoré sa pričinia k rozvoju cezhraničnej spolupráce a riešeniu spoločných problémov miestnych spoločenstiev poľsko – slovenského pohraničia.

V rámci projektu sa budú realizovať nasledujúce činnosti (aktivity):

• poradensko-konzultačná činnosť pre žiadateľov;

• poradensko-konzultačná činnosť pre prijímateľov pomoci vo vzťahu k implementačným procedúram;

• poradensko-konzultačná činnosť v rámci prípravy zmlúv o finančný príspevok;

• zabezpečenie publicity;

• organizácia školení, workshopov a informačných stretnutí;

• poskytovanie informácií o programe na web stránke ŽSK;

• podpora STS pri plnení dôležitých úloh;

• zabezpečenie aktivít súviacich s naplnením Komunikačného akčného plánu.

Potenciál tejto oblasti a jej prijímateľov po oboch stranách hranice je zárukou dosiahnutia nasledovných výsledkov:

• posilnenie doterajšej poľsko – slovenskej spolupráce;

• obnovenie a zachovávanie regionálnych a kultúrnych tradícií pohraničia;

• rozvíjanie spoločných cezhraničných zámerov v oblasti športu, kultúry, ekonomiky, ochrany životného prostredia a miestnej demokracie;

Tento projekt umožní prehĺbenie a rozvoj poľsko – slovenskej spolupráce v širšom rozsahu ako doteraz, prispeje k posilneniu jestvujúcich a nadviazaniu nových kontaktov medzi spoločenstvami poľsko – slovenského pohraničia a vytvorí základňu pre ďalšie spoločné zámery a projekty.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.10.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky