Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci Blokového grantu Podpora vedy a výskumu vo vybraných smeroch významných pre Slovenskú republiku a EÚ

Program finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
 • Názov výzvy
  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci Blokového grantu „Podpora vedy a výskumu vo vybraných smeroch významných pre Slovenskú republiku a EÚ“
 • Program
  Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
 • Rozpočet
  903 742 EUR
 • Cieľ výzvy
  BG poskytuje vynikajúcu príležitosť sústrediť finančné prostriedky a riešiteľské kapacity na cielený výskum pre výskumné organizácie v Slovenskej republike z verejného sektoru, mimovládnych organizácií a zo súkromného sektoru.
  Výška nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) na jeden podprojekt je minimálne 50 000 EUR, resp. 1 662 000.SKK, maximálne 150 000 EUR, resp. 4 986 000.SKK (kurz 1 EUR=33,24.SKK). Uvedený kurz nie je na celé obdobie realizácie podprojektu – pri zúčtovaní sa každý mesiac používa aktuálny kurz ECB za predposledný pracovný deň predchádzajúceho mesiaca, kedy bol výdavok uhradený KP/PP.
  Vecná náplň podprojektu je navrhnutá žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v jeho žiadosti. Doba riešenia sa predpokladá od 09 2008, maximálne do októbra 2010 (maximálne 26 mesiacov, minimálne 24 mesiacov). Podprojekt sa musí realizovať na území Slovenskej republiky organizáciou so sídlom v Slovenskej republike.
 • Financované aktivity
  V rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podprojekt v rámci BG financovaného z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR sú stanovené štyri oblasti podpory:
  • Čís. 1 - Nanotechnológie
  • Čís. 2 - Biotechnológie a potraviny
  • Čís. 3 - Trvalo udržateľný rozvoj
  • Čís. 4 - Obnoviteľné zdroje energie
 • Oprávnení žiadatelia
  BG je určený pre právnické osoby (ďalej len „organizácia“), ktoré majú v predmete svojej činnosti tiež výskum. Organizácia môže požiadať o poskytnutie NFP, ak spĺňa tieto základné podmienky (ďalšie kritériá sú uvedené v kapitole 7):
  - má sídlo v Slovenskej republike, 
  - je z verejnej správy, súkromného sektora alebo z mimovládnych organizácii, 
  - musí mať registrovanú činnosť v danej oblasti aspoň dva roky, 
  - musí participovať na financovaní podprojektu:
  o minimálne 5 % finančných prostriedkov z vlastných zdrojov, ak je žiadateľ o poskytnutie NFP zo sektora verejnej správy alebo mimovládnych organizácii,
  o minimálne 40 % finančných prostriedkov z vlastných zdrojov, ak je žiadateľ o poskytnutie NFP zo súkromného sektora, 
  - žiadateľ o poskytnutie NFP musí podprojekt realizovať s vlastnými riešiteľskými kapacitami, resp. môže mať spoluriešiteľov z iných organizácií, nemôže vystupovať ako sprostredkovateľ, 
  - môže predkladať žiadosť o poskytnutie NFP len samostatne, nie v partnerstve, 
  - musí preukázať dostatočné vlastné zdroje, 
  - zodpovedá za prípravu podprojektu a ostatných požadovaných dokumentov. 
  - žiadateľ o poskytnutie NFP zo súkromného sektora sa riadi pravidlami pre pomoc de minimis
 • Publikácia výzvy
  8. apríla 2008
 • Uzávierka
  7. júla 2008

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky