Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci Blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia

Program finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
 • Názov výzvy
  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci Blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia“
 • Program
  Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
 • Rozpočet
  2 893 614 EUR
 • Cieľ výzvy
  Cieľom blokového grantu je dosiahnutie úspor elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia vo výške minimálne 30 % ročnej spotreby energie v porovnaní
  s rokom 2007 prostredníctvom modernizácie verejného osvetlenia s pozitívnym dopadom na trvalo udržateľný rozvoj a zlepšenie kvality života miestnej populácie na
  Slovensku.
 • Financované aktivity
  V rámci blokového grantu je možné poskytnúť podporu na podprojekty v prioritnej oblasti „Podpora trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom lepšieho využívania
  a riadenia zdrojov“ so zameraním na „skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie“.
 • Oprávnení žiadatelia
  Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty územnej samosprávy, a to obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú
  systém verejného osvetlenia. Jeden žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť o poskytnutie NFP. Podprojekty môžu byt realizované na celom území SR.
 • Publikácia výzvy
  23.4.2008
 • Uzávierka
  22.8. 2008
 • Viac informácií:
  http://www.siea.gov.sk/mvo/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky