Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Blokový grant Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce – cezhraničná spolupráca s Ukrajinou

Program finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
 • Názov výzvy
  Blokový grant „Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce“ – cezhraničná spolupráca s Ukrajinou
 • Program
  Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
 • Rozpočet
  625 000 EUR
 • Cieľ výzvy
  Budovanie kapacít v oblasti cezhraničnej spolupráce a stratégií regionálneho rozvoja zameraných na udržateľný rozvoj chudobných pohraničných regiónov, okresov a obcí na východnom Slovensku susediacich s Ukrajinou
 • Financované aktivity
  Oprávnenými výdavkami sú primerané výdavky vynaložené konečným prijímateľom, ktoré sú súčasne:
  • nevyhnutné a priamo súvisia s implementáciou podprojektu,
  • v súlade so schváleným rozpočtom podprojektu
  • vznikli v období oprávnenosti
  • podložené účtovnými dokladmi dôkaznou dokumentáciou.
  Obdobie oprávnenosti bude špecifikované v Zmluve o poskytnutí NFP a začína sa najskôr dňom nasledujúcim po podpise zmluvy medzi NPOA a konečným prijímateľom.
  Podrobnejšie ustanovenia o oprávnenosti výdavkov sú uvedené v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie NFP na podprojekt v rámci blokového grantu “Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce” financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.
 • Oprávnení žiadatelia
  Organizácia oprávnená žiadať o NFP na podprojekt musí spĺňať kritériá oprávnenosti. Organizácia musí byť:
  • nezisková organizácia alebo organizácia štátnej a verejnej správy SR;
  • registrovaná v Slovenskej republike;
  • otvorená v otázke členstva a nesmie podmieňovať členstvo alebo podporu náboženskou alebo ideologickou príslušnosťou;
  • preukázať oblasť pôsobenia svojimi registračnými dokumentmi;
  • priamo zodpovedná za prípravu a realizáciu podprojektu. Nesmie vystupovať ako sprostredkovateľ.
 • Publikácia výzvy
  30. máj 2008
 • Uzávierka
  1.august 2008

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.06.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky