Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

 • Názov výzvy
  Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
 • Program:
  Operačný program Životné prostredie
 • 1. PRIORITNÁ OS

  Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

  Špecifický cieľ: Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR
 • 2. OPERAČNÉ CIELE

  Operačný cieľ č. 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
  Hlavným zameraním operačného cieľa 1.1 je zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite. Zásobovanie pitnou vodou je jedným z determinujúcich faktorov rozvoja regiónu a jeho dosiahnutie je možné predovšetkým podporou budovania kapacít pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejného vodovodu.

  Operačný cieľ č. 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
  Hlavným zameraním operačného cieľa 1.2 je zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ.
 • 3.OPRÁVNENÉ ŽIADOSTI

  V rámci výzvy OPŽP-PO1-08-2 sú oprávnené žiadosti, ktorých celkové náklady neprevyšujú sumu 25 miliónov euro.
 • 4. OPRÁVNENÉ AKTIVITY

  Operačný cieľ č. 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

  V rámci operačného cieľa budú podporené projekty, ktoré vychádzajú z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky (schválený vedením ministerstva a prerokovaný vo vláde SR dňa 15.2.2007 – UZV SR č. 119/2006) a jednotlivých plánov rozvoja krajov (predpokladaný termín ich schválenia je do 31.12.2008), Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska (dokumenty budú schválené do 31.12.2009 v súlade s § 13 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - vodný zákon) v zmysle nižšie uvedených skupín oprávnených aktivít v nasledovnom prioritnom poradí:

  I. skupina: Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“
  II. skupina: Dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a/alebo odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov.

  V rámci predkladaných projektov sa pritom uplatňuje zásada prednostného využitia už vybudovaných vodárenských zdrojov a kapacít podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska.

  Operačný cieľ č. 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
  Pre dosiahnutie operačného cieľa 1.2 (v súlade s jeho zameraním) budú oprávnené tieto aktivity:
  A) podľa Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska v nasledovnom prioritnom poradí:
  I. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad 150 000 EO;
  II. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO;
  III. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 15 000 EO;
  IV. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO;
  B) ďalšie oprávnené aktivity:
  V. skupina: Výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je dobudovaná minimálne na 80% (celej predmetnej aglomerácie) a prevádzkovaná stoková sieť v aglomeráciách do 2 000 EO podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska;
  VI. skupina: Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO v prípade projektov zameraných na realizáciu opatrení, ktoré uložili orgány štátnej vodnej správy rozhodnutím (podľa zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a smerujú k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.
  Podpora pre danú skupinu oprávnených aktivít môže byť poskytnutá v prípadoch, ak doteraz uložené opatrenia orgánom štátnej vodnej správy nie sú účinné. Túto skutočnosť je potrebné preukázať postupným zhoršovaním kvality využívaných vodárenských zdrojov (ktoré slúžia na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou) podľa platnej legislatívy a sú evidované na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Tieto údaje budú posudzované a porovnávané aj s údajmi, ktoré MŽP SR zasielajú vlastníci infraštruktúry v rámci poskytovania údajov o majetkovej a prevádzkovej evidencii o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácii v súlade s § 15 ods. 6 a § 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 605/2005 Z. z. Pre uvedené situácie je potrebné okrem vývoja zhoršovania kvality vôd doplniť aj stanovisko orgánu štátnej vodnej správy , že pri nerealizácii navrhovanej stavby dôjde k závažnému ohrozeniu kvality jestvujúceho vodárenského zdroja využívaného na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom.

  Finančná podpora sa poskytne len na projekty určené pre aglomerácie, ktoré sú v súlade s Národným programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (zoznam týchto aglomerácií je uvedený v prílohe č. 1 Programového manuálu OP ŽP), ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, okrem skupiny aktivít V. a VI.

  Finančná podpora bude poskytnutá iba projektom, ktoré riešia odvádzanie odpadových vôd v rámci aglomerácie (aglomerácie z prílohy č.1 Programového manuálu OP ŽP), a to za podmienky, že:
  a) zabezpečujú pripojenie na verejnú kanalizáciu 85 % a viac existujúcich producentov odpadových vôd (podľa Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS) alebo minimálne 80 % existujúcich producentov v prípadoch, keď napojenosť nad 85 % je vzhľadom na zložitosť technického riešenia a jeho finančnú náročnosť, pri zohľadnení miestnych podmienok, ekonomicky neefektívna a zároveň
  b) ČOV je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

  Rekonštrukcie stokových sietí, objektov a zariadení na nich budú v rámci vyššie uvedených aktivít podporované iba za predpokladu, že sa zvýši kapacita uvedených objektov a zariadení za účelom reálneho napojenia nových producentov odpadových vôd a napĺňania záväzkov SR zo Zmluvy o pristúpení k EÚ (okrem aktivity VI., ku ktorej sa tieto záväzky nevzťahujú), a to aj prostredníctvom zlepšenia čistiaceho efektu ČOV potrebnej pre splnenie požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS,len v rozsahu zodpovedajúcom uvedenému zvýšeniu. Uvedené skutočnosti je nevyhnutné preukázať hydrotechnickým výpočtom.

  Napĺňanie operačných cieľov 1.1 a 1.2 je možné riešiť aj kombinovanými projektmi na realizáciu oprávnených aktivít zameraných na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd, čím sa dosiahne efektívnejšie nakladanie s finančnými zdrojmi, pričom každá aktivita bude posudzovaná podľa stanovených oprávnených aktivít operačných cieľov a obmedzení vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom uvedeným v bode 5. výzvy.
 • 5. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

  Základným východiskom pre stanovenie oprávnenosti výdavkov je článok 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.

  Oprávnené výdavky sú presnejšie a podrobnejšie stanovené v „Usmernení riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 – 2013“.

  Časový rámec oprávnenosti výdavkov je stanovený tak, že za oprávnené sa považujú výdavky, ktoré vznikli v období od 1.1.2007 do 31.12.2015.

  Obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom pre operačný cieľ 1.1.:

  • Každou predkladanou žiadosťou o spolufinancovanie z prostriedkov Európskeho spoločenstva v rámci I. a II. skupiny oprávnených aktivít sa musí zvýšiť počet reálne novo zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z vybudovaného verejného vodovodu, ktorí doteraz využívali individuálne zásobovanie (napr. domové studne a pod.). V žiadosti bude posúdený za oprávnený náklad na vodárenské zariadenia náklad pre obyvateľov preukázateľne bývajúcich v danej lokalite v roku 2004 (vrátane priemyslu, služieb a pod.), plus nárast počtu nových obyvateľov (vrátane nárastu služieb, priemyslu a pod.) k termínu podania žiadosti a tiež aj kapacita pre už reálne zahájené stavby bytovej výstavby, služieb, priemyslu a pod. so zohľadnením ekonomickej efektívnosti. Kapacita pre výhľadový stav nad rámec uvedeného bude považovaná za neoprávnený náklad, ktorý má byť financovaný z prostriedkov žiadateľa.
  • Výdavky na rekonštrukcie vodovodných sietí, ich existujúcich objektov a zariadení budú v rámci aktivít uvedených v bode 4. výzvy považované za oprávnené iba v prípade, ak vedú k zvýšeniu kapacity uvedených objektov a zariadení za účelom reálneho napojenia nových odberateľov pitnej vody, a to len v rozsahu zodpovedajúcom tomuto zvýšeniu.
  • Nebudú podporované projekty rekonštrukcie a rozšírenia existujúcich sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu, ktoré neriešia zvýšenie podielu napojenia obyvateľov a nie sú v súlade s oprávnenými aktivitami. Uvedené skutočnosti je nevyhnutné preukázať hydrotechnickým výpočtom.
  Obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom pre operačný cieľ 1.2.:
  • Výdavky na rekonštrukcie stokových sietí budú v rámci aktivít uvedených v bode 4. výzvy považované za oprávnené iba v prípade, ak vedú k zvýšeniu kapacity uvedených zariadení za účelom reálneho napojenia nových producentov odpadových vôd a napĺňania záväzkov SR zo Zmluvy o pristúpení k EÚ (okrem aktivity VI., ku ktorej sa tieto záväzky nevzťahujú), a to aj prostredníctvom zvýšenia čistiaceho efektu ČOV potrebného pre splnenie požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS a to len v rozsahu zodpovedajúcom uvedenému zvýšeniu. Uvedené skutočnosti je nevyhnutné preukázať hydrotechnickým výpočtom.
  • Výdavky na rekonštrukcie objektov a zariadení ČOV budú v rámci aktivít uvedených v bode 4. výzvy považované za oprávnené iba v prípade, ak budú napĺňať záväzky SR zo Zmluvy o pristúpení k EÚ (okrem aktivity VI., ku ktorej sa tieto záväzky nevzťahujú) a to len v rozsahu zodpovedajúcom uvedenému zvýšeniu.
  • Nebudú podporované projekty rekonštrukcie existujúcich stokových sietí, a objektov a zariadení na nich, ktoré neriešia zvýšenie ich kapacity z dôvodu pripojenia nových producentov odpadových vôd, ani neumožňujú zvýšenie čistiaceho efektu ČOV potrebného pre splnenie požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS úmerne v rozsahu zodpovedajúcom uvedenému zvýšeniu a ktoré nie sú v súlade s oprávnenými aktivitami a ich podmienkami.
  • Nebudú podporované projekty rekonštrukcií a rozšírení objektov a zariadení ČOV, ktoré nie sú v súlade s oprávnenými aktivitami a ich podmienkami.
  • V prípade aglomerácií, ktoré už majú vybudovanú/-é funkčnú/-é ČOV a táto/tieto zostane/-ú naďalej slúžiť svojmu pôvodnému účelu, budú za oprávnené považované iba výdavky na úpravu jej/ich kapacity formou rozšírenia a rekonštrukcie tých objektov a zariadení, ktoré sa priamo podieľajú na dosiahnutí požadovaného čistiaceho efektu a ktoré sú zároveň vybudované za účelom splnenia požiadaviek Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, prispievajú k zvýšeniu čistiaceho efektu ČOV a sú v súlade s oprávnenými aktivitami a podmienkami.
  • Pri rekonštrukciách ČOV sa za neoprávnené výdavky budú považovať tie výdavky na objekty a zariadenia na jednotlivých stupňoch čistenia, ktoré sa priamo nepodieľajú na dosiahnutí požadovaného čistiaceho efektu podľa NV SR č. 296/2005 Z. z., smernice Rady 91/271/EHS a povolenia OÚ ŽP resp. KÚ ŽP, ani neprispievajú k zvýšeniu čistiaceho efektu ČOV a nie sú v súlade s oprávnenými aktivitami.
  • V žiadosti bude posúdený za oprávnený náklad na verejnú kanalizáciu náklad pre producentov preukázateľne bývajúcich a produkujúcich znečistenie v danej lokalite v roku 2004 (vrátane priemyslu, služieb a pod.), plus nárast počtu nových producentov (obyvateľstvo, služby, priemysel a pod.) k termínu podania žiadosti a tiež aj kapacita pre už reálne zahájené stavby bytovej výstavby, služieb, priemyslu a pod..

  V prípade kombinovaných projektov zahŕňajúcich aktivity podporované v rámci operačného cieľa 1.1 a zároveň aj aktivity podporované v rámci operačného cieľa 1.2, bude každá aktivita posudzovaná podľa stanovených podmienok oprávnenosti pre danú aktivitu operačného cieľa. Sumárna finančná podpora realizácie operačného cieľa 1.1 nesmie prekročiť celkovú alokovanú finančnú čiastku na roky 2007 – 2013 pre operačný cieľ 1.1. Sumárna finančná podpora realizácie operačného cieľa 1.2 nesmie prekročiť celkovú alokovanú finančnú čiastku na roky 2007 – 2013 pre operačný cieľ 1.2.
 • 6. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

  V rámci výzvy OPŽP-PO1-08-2 sú oprávnenými žiadateľmi subjekty sektora verejnej správy a subjekty súkromného sektora, na ktoré sa schémy štátnej pomoci nevzťahujú.

  TYP PRIJÍMATEĽA PRESNÉ VYMEDZENIE OPRÁVNENÉHO SUBJEKTU VYMEDZENIE SKUPINY OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT PRÍP. TYPU PROJEKTOV
  Sektor verejnej správy
  subjekty územnej samosprávy obce, mestá Operačný cieľ 1.1.
  Skupina I. - II.
  Operačný cieľ 1.2.
  Skupina I. – VI.
  Súkromný sektor
  združenia miest a obcí Operačný cieľ 1.1.
  Skupina I. - II.
  Operačný cieľ 1.2.
  Skupina I. – VI.
  fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie fyzické a právnické osoby v súlade s § 5 ods. 1 zákona
  č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
  č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a s § 2 písm. e) zákona
  č. 276/2001 Z. z. Operačný cieľ 1.1.
  Skupina I. - II.
  Operačný cieľ 1.2.
  Skupina I. – VI.

  Financovanie uvedených oprávnených prijímateľov sa bude uskutočňovať podľa pravidiel pre príslušný typ prijímateľa (uvedených v prílohe č. 3 Programového manuálu OP ŽP) obsiahnutých v Stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, schválenej uznesením vlády SR č. 834/2006, ako aj v platnom Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

  Zároveň sa financovanie oprávnených prijímateľov bude uskutočňovať v súlade s podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci Operačného programu Životné prostredie Prioritnej osi 1 Operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v Slovenskej republike, schválenými bodom A.1 uznesenia vlády SR č. 394/2008. Uvedené podmienky tvoria prílohu č. 5 Programového manuálu OPŽP.

  V súlade s bodom B.2 uznesenia vlády SR č. 394/2008 pri definovaní podmienok oprávnenosti pre príjem prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2 v programovom období 2007 – 2013 bude riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie postupovať v prípade príjemcov pomoci s existujúcou prevádzkovou zmluvou rovnako ako v prípade príjemcov pomoci bez zmluvy o prevádzkovaní.
 • 7. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

  Pre Prioritnú os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd je oprávneným územím celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).
 • 8. DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU

  Minimálna a maximálna doba realizácie projektu nie je stanovená.
 • 9. FORMA POMOCI

  Pomoc je poskytovaná ako nenávratný finančný príspevok.
 • 10. FINANCOVANIE

  Zdroj financovania
  Pre Prioritnú os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd je zdrojom financovania Kohézny fond a štátny rozpočet.

  Výška pomoci
  Celková výška pomoci v rámci Prioritnej osi 1 na túto výzvu (OPŽP-PO1-08-2) je
  150 000 000 EUR z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu.

  Finančná pomoc pre subjekty sektora verejnej správy a subjekty súkromného sektora, na ktoré sa nevťahuje schéma štátnej pomoci, sa poskytuje na princípe spolufinancovania v nasledovných pomeroch:
  a) v prípade obcí a miest:
  - 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu z fondu Kohézneho fondu
  - 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR 
  - 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa
  b) v prípade subjektov súkromného sektora mimo štátnej pomoci: 
  - 80,75 % z celkových oprávnených výdavkov projektu z Kohézneho fondu 
  - 14,25 % z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR 
  - 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa

  Limity pomoci
  Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa nestanovuje.
 • 11. PRIORITNÉ TÉMY

  V rámci výzvy bude podporená nasledovná kategória prioritných tém v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja., príloha č. II, dimenzie „Prioritná téma“:

  45 Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)
  46 Spracovanie vody (odpadová voda)
 • 12. KONTAKT PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE

  Ministerstvo životného prostredia SR:
  - www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk, www.euroenviro.sk ,   
  - Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov,
  Tel. č.: 02/5956 2522, 02/5956 2434

  Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej agentúry životného prostredia: www.repis.sk 

  - Odbor riadenia REPIS, 051/7480 115
  - regionálne kancelárie REPIS:
  s t r e d i s k o
  a d r e s a t e l e f ó n
  REPIS
  Banská Bystrica Tajovského 28
  975 90 Banská Bystrica 048/ 4374 186,
  048/ 4135 211
  REPIS
  Banská Štiavnica Kammerhofská 26
  96 900 Banská Štiavnica 045/ 6949 522
  045/ 6920 681
  REPIS
  Košice Tajovského 10
  040 01 Košice 055/ 6255 567
  055/ 6253 240
  REPIS
  Nitra Ďurkova 19
  949 01 Nitra 037/ 6555 534,
  037/ 65 4 189
  REPIS
  Poprad Sobotské námestie 62
  Poprad – Spišská Sobota
  052/ 4781 614
  REPIS
  Prešov Sabinovská 3
  080 01 Prešov
  051/ 7480 124
  REPIS
  Prievidza Dlhá 3
  971 01 Prievidza 046/ 5425 093
  046/ 5199 722
  REPIS
  Rimavská Sobota Svätoplukova 40
  979 01 Rimavská Sobota
  047/ 5621 419
  REPIS
  Trnava Pažitná 84
  917 01 Trnava 033/ 5536 613
  REPIS
  Žilina Dolný val 20
  012 06 Žilina 041/ 562 07 04,
  041/ 507 09 26,
  041/ 507 09 27
 • 13. PRÍLOHY

  I. FORMULÁR ŽIADOSTI O NFP

  II. PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA

  III. PODPORNÉ DOKUMENTY A INFORMÁCIE:

  ▫ Operačný program Životné prostredie
  ▫ Programový manuál Operačného programu Životné prostredie v 3.0
  ▫ Vzor zmluvy o poskytnutí NFP
  ▫ Hodnotiace kritériá
  ▫ Výberové kritériá
  ▫ Často kladené otázky (FAQ)
  ▫ Manuál pre informovanie a publicitu
  ▫ Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 – 2013 v 4.0
 • Dátum zverejnenia: 
  14.7.2008
 • Dátum uzávierky: 
  14.10.2008

Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky