Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd

OP Životné prostredie
 • Názov výzvy:
  Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
 • Program:
  Operačný program Životné prostredie
 • Rozpočet
  10 000 000 EUR.
 • Cieľ výzvy:
  Operačný cieľ č. 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
  Hlavným zameraním operačného cieľa 1.3 je zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúce pre SR zo smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (rámcová smernica o vodách) v oblasti monitorovania. Monitorovanie stavu povrchovej vody a podzemnej vody sa realizuje na základe ročných programov monitorovania, ktoré sú predmetom reportovania Slovenska voči Európskej komisii.
 • Financované aktivity:
  Operačný cieľ 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
  I. skupina: Monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd v zmysle požiadaviek EÚ:
  A. Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality povrchových vôd B. Spracovanie dát súčasného stavu povrchových vôd
  C. Hodnotenie stavu povrchových vôd
  D. Reportovanie - príprava správ o stave povrchových vôd vo forme a s obsahom vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd
  II. skupina: Monitorovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v zmysle požiadaviek EÚ:
  A. Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality podzemných vôd
  B. Spracovanie dát súčasného stavu podzemných vôd
  C. Hodnotenie stavu podzemných vôd
  D. Reportovanie - príprava správ o stave podzemných vôd vo forme a s obsahom vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd
  III. skupina: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov:
  A. Vybudovanie sond pre monitorovanie hladiny podzemnej vody
  B. Vybudovanie merných objektov na prameňoch
  C. Odstránenie starého merného objektu pri súčasnom budovaní nového merného objektu (sondy)
  D. Nákup a inštalácia zariadenia na automatické monitorovanie kvantity podzemných vôd
 • Oprávnení žiadatelia:
  TYP PRIJÍMATEĽA PRESNÉ VYMEDZENIE OPRÁVNENÉHO SUBJEKTU VYMEDZENIE SKUPINY OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT PRÍP. TYPU PROJEKTOV
  Sektor verejnej správy
  štátne rozpočtové alebo štátne príspevkové organizácie
  subjekty podľa vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii (SHMÚ, VÚVH, ŠGÚDŠ) Skupina I., Skupina II. a Skupina III.
  Štátna príspevková organizácia
  Slovenská agentúra životného prostredia Skupina I., Skupina III.
  Iný subjekt verejnej správy Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - subjekt podľa vyhlášky MŽP SR č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii Skupina I., Skupina III.
 • Publikácia výzvy:
  2.7.2008
 • Uzávierka:
  2.10.2008
 • Viac informácií:
  http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-1-3/  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky